ΝΕΡΙΤ: Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση των αιτήσεων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών, προέβη η ΝΕΡΙΤ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση φόρμας υποβολής στη σελίδα opengov.gr, ως τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 12.00.

Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων από τους υποψηφίους, διευκρινίζονται τα εξής:

•    Δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται με διαφορετικές προκηρύξεις.
•    Η ίδια η αίτηση αποτελεί υπεύθυνη δήλωση, οπότε δεν χρειάζεται να σταλεί άλλη υπεύθυνη δήλωση με οποιονδήποτε τρόπο.
•    Επισύναψη πρόσθετων στοιχείων ή οποιαδήποτε διόρθωση,  μπορεί να γίνει μόνο με νέα αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ληφθεί υπόψη,  η τελευταία εκ των αιτήσεων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
•    Η σύνταξη του βιογραφικού σύμφωνα με το πρότυπο Europass, ζητείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι αποκλείονται οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν βιογραφικό με άλλη μορφή.
Σχετικά με τη συμπλήρωση της αιτήσεως, επισημαίνονται τα εξής:

Επαγγελματική Εμπειρία
Ο όρος «Διοικητική Εμπειρία» αναφέρεται σε  εμπειρία σε θέση ευθύνης (διευθυντής, προϊστάμενος, υπεύθυνος διοίκησης έργου κτλ.).
Η επαγγελματική εμπειρία  καταχωρίζεται στα πεδία «Επαγγελματική πείρα» και εφόσον αυτά δεν επαρκούν, στο πεδίο «Συμπληρώστε αν χρειαστεί πρόσθετα στοιχεία για την επαγγελματική σας εμπειρία». Η καταγραφή γίνεται κατά τρόπο ώστε να προκύπτει η διάρκεια της εμπειρίας σε μήνες.

Σπουδές
Όποια πληροφορία σχετική με τις σπουδές, δεν περιγράφεται σε ειδικό πεδίο στη φόρμα υποβολής, καταχωρίζεται στο πεδίο «Συμπληρώστε αν χρειάζεται πρόσθετα στοιχεία για τις σπουδές σας»

Γλώσσες
Η πιστοποίηση των επιπέδων γλωσσομάθειας γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28  του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Γνώσεις ΤΠΕ
Στα ειδικά πεδία της σελίδας «γνώσεις ΤΠΕ», καταγράφεται το επίπεδο της σχετικής γνώσης, σύμφωνα με την  εκτίμηση  του υποψηφίου και στο πεδίο «Συμπληρώστε αν επιθυμείτε πρόσθετα στοιχεία για τις γνώσεις σε ΤΠΕ» καταχωρίζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ΤΠΕ δεν περιγράφεται σε ειδικό πεδίο, μεταξύ αυτών και τυχόν πιστοποιήσεις.
Το πεδίο «δίκτυα» δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που πιστώνονται με μονάδες. Πιστώνεται με 10 μονάδες κάθε μία από τις κατωτέρω ενότητες ΤΠΕ: επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου, βάσεων δεδομένων  και παρουσιάσεων

 Δραστηριότητα & Όραμα
Στο πεδίο «Κοινωνικές δραστηριότητες και Διοικητική εμπειρία» αναφέρεται όποια κοινωνική δραστηριότητα θεωρείτε ότι ενισχύει το προφίλ σας (συμμετοχή σε συλλόγους, οργανώσεις κλπ.) και τυχόν διοικητική εμπειρία.

Επισύναψη Αρχείων
Η επιλογή επισύναψης, εμφανίζεται μετά την απάντηση «ναι» στην ερώτηση: « Έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία που επιθυμείτε στις παραπάνω καρτέλες;» και αφού επιλεγεί  «Υποβολή και συνέχεια» – είναι ευκολότερη η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων (.zip).

Με την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλονται σκαναρισμένα (δεν απαιτείται επικύρωση σε αυτή φάση) τα αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών  που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό (προαιρετικά  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας), καθώς και έως τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες.