ΝΕΡΙΤ: Η προκήρυξη για 356 θέσεις δημοσιογράφων και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00 με τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης στους παρακάτω ιστοτόπους:

https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=rep για τους δημοσιογράφους και

https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=art για τις θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθεί και βιογραφικό σημείωμα, συντεταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/home.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο εκπαιδευτική κατηγορία και σε μία γεωγραφική περιοχή. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον απολυτήριο Λυκείου και να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.