456 εκατ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες-Εως 60% τα ποσοστά επιχορήγησης

leftaΑρχές Ιανουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Το 70% – 85% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15% – 30% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%.

Έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ και το ποσό κατανέμεται στις περιφέρειες. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την αναθεώρηση των οποίων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πρόγραμμα θα προκηρυχτεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και -σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (έως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές.

Οι αξιολόγησή τους θα διαρκέσει δύο μήνες και εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού – μηχανημάτων – συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας – συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

-από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού

-από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.