ΟΑΕΕ: Προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου

Διευκρινίσεις σχετικά με συνυπολογισμό ορισμένων χρόνων που έχουν ήδη αναγνωριστεί είτε σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών είτε στον ΟΑΕΕ (χρόνος προ-εγγραφής, χρόνος στρατιωτικής θητείας) παρέχονται με εγκύκλιο του Οργανισμού.

Στην εγκύκλιο (αρ. 1/8.1.2013) αναφέρεται ότι στο αρ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων αρθρ. 39, 40 ν. 3996/2011 περί αναγνωριζόμενων χρόνων, ορίζεται ότι από τα έτη ασφάλισης που δύνανται κατά περίπτωση να αναγνωριστούν, αφαιρείται κάθε άλλος χρόνος, πραγματικός ή πλασματικός, που έχει αναγνωριστεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις δ.σ. ασφαλιστικών οργανισμών. Σκοπός της ρύθμισης, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο, είναι η εξασφάλιση κανόνων ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων, η οποία καθιστά αναγκαία την αφαίρεση τυχόν χρόνων που έχουν αναγνωριστεί, «… ώστε αθροιστικά χρόνοι που έχουν ήδη αναγνωριστεί και χρόνοι που πρόκειται να αναγνωριστούν να μην υπερβαίνουν το -κατ’ έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος- οριζόμενο ανώτατο όριο».

Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, χρόνος που ενδεχόμενα έχει αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, είναι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος προεγγραφής.

Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συνυπολογιζόταν στο σύνολό του στην περίπτωση που ο αριθμός των ετών υπερέβαινε το επιτρεπόμενο κατά περίπτωση αριθμό αναγνωριζόμενων ετών (σχετ. οι αρ. 59/2011 και 61/2011 εγκύκλιες οδηγίες, καθώς και το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ32/57/22122/22-3-2012 έγγραφο).

Ωστόσο, με το αρ. Φ.80000/16124/1114/30.10.2012 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της ΓΓΚΑ προς το ΙΚΑ κοινοποιούμενο σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, μεταξύ άλλων διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη ορισμένων αναγνωρισμένων χρόνων, αναφέρεται ότι «…στην περίπτωση εκείνη όπου χρόνος που συνυπολογίζεται με τους λοιπούς πλασματικούς χρόνους για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση τιθέμενου ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου έχει ήδη αναγνωριστεί και υπολείπεται του κατά περίπτωση τιθέμενου ανωτάτου ορίου, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει και τον υπολειπόμενο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που του αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 40 ν. 3996/2011.

Αντιθέτως, στην περίπτωση εκείνη όπου χρόνος που συνυπολογίζεται με τους λοιπούς πλασματικούς χρόνους, έχει ήδη αναγνωριστεί και είναι ίσος ή υπερβαίνει το κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο, ο ασφαλισμένος δεν θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον χρόνο ασφάλισης από τους αναφερόμενους στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011, ενώ ο ήδη αναγνωρισμένος χρόνος θα θεωρείται στο σύνολό του ασφαλιστικά ισχυρός, ακόμα και εάν υπερβαίνει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011».