ΟΑΕΕ: Πώς υπολογίζονται οι νέες συντάξεις

Οδηγίες για τις νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στον υπολογισμό της σύνταξης παρέχονται με εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις για διατάξεις (άρθρα 2-4 Ν. 3863/10), οι οποίες αφορούν ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας) ως 31.12.2014.

Συγκεκριμένα, για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και έτη ασφάλισης) σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.2011 ως 31.12.2014, το ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές ισχύουν.

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης για το χρόνο μετά το 2013, θα γίνεται με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε ΦΚΑ και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Για την κατανόηση της ανωτέρω ρύθμισης, δηλαδή για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014, παρατίθενται παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°

Ασφαλισμένος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1975 ως 31.02.2013 και είναι γεννημένος το 1950, καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης τον 3° του 2013.

Ο ασφαλισμένος μέχρι 31.12.2010 έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών).

Επομένως, ο υπολογισμός της σύνταξής του θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να έχουν εφαρμογή τα προαναφερθέντα, διότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1984 ως 31.12.2013 και είναι γεννημένος το 1947, καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2014. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, αλλά από 1.1.2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης).

Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΑΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1983 έως 31.12.2014 και είναι γεννημένος το 1947, καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2015.

Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, αλλά από 1.1.2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης).

Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό των καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΕ (ΣΤ κατηγορία 28,54 ευρώ), διότι είναι μικρότερο από το 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού.

Επομένως, θα αποδοθεί το ποσό των 28,54 ευρώ κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ. 2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4°

Εστω ότι ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε με αίτησή του την υπαγωγή του σε μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2013, την Π04.

Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012, βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων.

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής, με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.