ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων ύψους 2 δισ. ευρώ την Τρίτη

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 4 εβδομάδων, ποσού 750 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 8 Φεβρουαρίου 2013 και διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 1.250 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 12 Ιουλίου 2013 θα προχωρήσει την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 το Ελληνικό Δημόσιο, σε άϋλη μορφή.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.