Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 125.000  ευρώ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 672/31.1.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 60.000 στην «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για καθ’ υποτροπήν  παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την οργανωτική επάρκειά της, θέματα εσωτερικού ελέγχου και μη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας των Α.Ε.Π.Ε.Υ.
– Tην επιβολή προστίμου € 50.000 στον κ. Νικόλαο Ελευθεριάδη  για  παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα σε χρηματοπιστωτικά μέσα, χωρίς σχετική άδεια,  κατά παράβαση διατάξεων του ν.3606/2007.
– Την επιβολή προστίμου  € 15.000 στην  τράπεζα «ΕFG EUROBANK ΕRGASIAS», γιατί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα διάθεσης αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων δεν διασφάλισε, ως όφειλε, την πλήρη ενημέρωση μεριδιούχων.

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «LYKOS AG» προς τους μετόχους της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» με αντάλλαγμα μετοχές  του προτείνοντος ή μετρητά.
Την παροχή αδείας για την παραίτηση της εταιρίας «AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» από τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», «ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ευρώ)» και «EΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και την ανάληψη της διαχείρισης τους από την εταιρία «ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4099/2012.
Tην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΣΤΑΦΦ  Α.Ε.Ε.Δ.», με έδρα τον Πειραιά, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.