Οι εκκλησίες δε θα βγάλουν δίσκο τα Χριστούγεννα λόγω κρίσης! Εκεί φτάσαμε…

Δε θα γίνει τα φετινά Χριστούγεννα περιφορά δίσκου στις εκκλησίες. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η Ιερά Σύνοδος, λόγω της δύσκολης οκονομικής συγκυρίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εστάλη στους μητροπολίτες, «δεν θα γίνει η «περιαγωγή δίσκου» στους ναούς υπέρ του προγράμματος επιδότησης των οικογενειών της Θράκης για το τρίτο παιδί, αλλά κάθε μητρόπολη θα συνεισφέρει προαιρετικά κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της και «κατά την έμφρονα κρίσιν του οικείου μητροπολίτου» Η απόφαση αυτή αιτιολογείται λόγω των «υφιστάμενων επαχθών οικονομικών συνθηκών αίτινες επιβαρύνουν τον φιλόχριστον λαόν, κατά την εργώδη προσπάθειαν της χώρας ημών προς υπέρβαση της δημοσιονομικής κρίσεως».