Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εμπορικής – Τα οφέλη και οι συνέργειες

ALPHA BANK
ALPHA BANK

 

Κεφάλαια ύψους Ευρώ 8,2 δισ., προσαρμοσμένα για την καταβολή από το  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την κεφαλαιακή ενίσχυση της  Crédit Agricole ύψους Ευρώ 3 δισ., καθώς και προβλέψεις Ευρώ 9 δισ.  συντελούν στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA

Σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης («Εμπορική») την  16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») μετά της Crédit Agricole  S.A. («Crédit Agricole») και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις  Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, το σύνολο  του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην  Alpha Bank.

Με την υπογραφή της Συμβάσεως Αγοράς Μετοχών και την προσαρμογή που προέκυψε από τη συναλλαγή, η Crédit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση  της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά Ευρώ 2,9 δισ. και αγόρασε Ομόλογο  εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Το  τελευταίο αποτελεί άμεση επένδυση στην Alpha Bank, συνεισφέροντας στα εποπτικά  της κεφάλαια επιπλέον του μεταφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής.

Η Alpha Bank και οι Μέτοχοί της επωφελούνται από ένα σημαντικό κεφαλαιακό  απόθεμα και ευρίσκονται σε πλεονεκτική θέση εν όψει της επικείμενης  ανακεφαλαιοποιήσεως του τραπεζικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την  κεφαλαιακή ενίσχυση από την Crédit Agricole πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής,  η εξαγορά της Εμπορικής συνεισφέρει στην Alpha Bank Καθαρή Αξία Ενεργητικού  Ευρώ 2,7 δισ., με στοιχεία της 30 Σεπτεμβρίου 2012, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται  συνέργειες και άλλες πιθανές θετικές επιδράσεις όπως για παράδειγμα η  αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ταυτοχρόνως, το δανειακό  χαρτοφυλάκιο με υψηλές καλύψεις της Εμπορικής αποτελεί τον κατάλληλο  επιχειρηματικό συνδυασμό για την Alpha Bank. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά  ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου ύψους USD 1,4 δισ. της Εμπορικής στην Crédit Agricole,  δεν υφίσταται υπόλοιπο χρηματοδοτήσεως στο ενοποιημένο σχήμα.

Ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κύριος Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα με τη συνένωση δύο Τραπεζών με μακρά παράδοση στον χώρο. Καθώς η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις αναστροφής του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, το ενιαίο σχήμα θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος . Η συγχώνευση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την Τράπεζα εν όψει της ανακεφαλαιοποιήσεώς της , στην οποία κύριο λόγο θα έχει η στήριξη των Μετόχων μας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κύριος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε:

«Η Alpha Bank εξαγόρασε την Εμπορική Τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη με υψηλές καλύψεις στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο. Η ανάληψη του λειτουργικού ελέγχου θα οδηγήσει στην έγκαιρη επίτευξη των σημαντικών οικονομιών κλίμακος που θα προκύψουν, κυρίως μέσω του εξορθολογισμού του ενιαίου Δικτύου και των τομέων δραστηριότητας καθώς και της ενοποιήσεως της διοικητικής δομής. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με τις συνέργειες κόστους χρήματος και εσόδων που θα προκύψουναπό το μειωμένο κόστος καταθέσεων καθώς και τη δυνατότητα για σταυροειδείς πωλήσεις στην ευρεία πελατειακή βάση της Εμπορικής Τραπέζης, θα αποφέρει αξία στους Μετόχους μας

Βασικά Στοιχεία της Συναλλαγής

Δημιουργία του δεύτερου σε μέγεθος χρηματοοικονομικού ομίλου στην Ελλάδα:

Η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τοποθετεί την Alpha Bank σε πρωτεύουσα θέση με pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 20% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις. Ταυτόχρονα, η εστίαση των δύο Τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη καθιστά το ενοποιημένο σχήμα σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση:

Με την απόκτηση της Εμπορικής, η Alpha Bank ενισχύει τα μεγέθη και την κεφαλαιακή της βάση και ευρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εν όψει της επικείμενης ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος . Μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους Ευρώ 2,9 δισ. από την Crédit Agricole πριν από το κλείσιμο της συναλλαγής, η εξαγορά της Εμπορικής συμβάλλει κατά Ευρώ 2,7 δισ. στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Alpha Bank με στοιχεία της 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Δανειακό χαρτοφυλάκιο με υψηλές καλύψεις:

Η Εμπορική συνεισφέρει στο νέο σχήμα ένα χαρτοφυλάκιο, όπου περίπου 22% των συνολικών χορηγήσεων καλύπτονται με προβλέψεις ύψους Ευρώ 4,8 δισ. Επιπλέον, το υψηλών καλύψεων δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής αποτελεί τον κατάλληλο επιχειρηματικό συνδυασμό για την Alpha Bank καθώς ιστορικά, η Εμπορική είναι εστιασμένη σε τομείς όπου η Alpha Bank έχει ήδη ισχυρή παρουσία συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών δανείων προς τη βιομηχανία και τις κατασκευές, καθώς και της στεγαστικής πίστεως.

Δημιουργία σημαντικών υπεραξιών για τους Μετόχους:

Η Alpha Bank αναμένει να επωφεληθεί από ετήσιες συνέργειες ύψους Ευρώ 200 εκατ., οι οποίες περιλαμβάνουν συνέργειες λειτουργικού κόστους ύψους Ευρώ 150 εκατ. και επιπλέον Ευρώ 50 εκατ. από συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων. Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν πλήρως εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως.

Συνέργειες λειτουργικού κόστους:

Εκτιμώμενες συνέργειες σε πλήρη εξέλιξη ύψους Ευρώ 150 εκατ. προερχόμενες πρωτίστως από τον εξορθολογισμό του Δικτύου, την άρση των αλληλοκαλύψεων σε κεντρικές λειτουργίες και τον περιορισμό των αμοιβώντρίτων, καθώς και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων.

Συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων:

Εκτιμώμενες συνέργειες σε πλήρη εξέλιξη ύψους Ευρώ 50 εκατ. ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής προθεσμιακών καταθέσεων της Εμπορικής σε αυτήν της Alpha Bank. Επιπλέον, η αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς στο ενιαίο σχήμα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω δυνατότητα ανατιμολογήσεως με ταυτόχρονη αξιοποίηση ευκαιριών για σταυροειδείς πωλήσεις και ανάπτυξη πωλήσεων σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου στο πελατολόγιο της Εμπορικής.

Πλεονεκτική διάρθρωση του ισολογισμού:

Η Εμπορική έχει πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, η οποία μειώνει τη σχετική συμμετοχή των προερχόμενων από τις Κεντρικές Τράπεζες κεφαλαίων στον Ισολογισμό του ενιαίου σχήματος.

Σύμβουλοι

Η J. Ρ. Morgan ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank. Νομικοί σύμβουλοι ήταν η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP και η δικηγορική εταιρία Καραμανώλης και Συνεργάτες.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ALPHA BANK