Πήγασος: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Στις 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πήγασος, στην οποία συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) μέτοχοι που έδωσαν 15.216.121 έγκυρες ψήφους, ήτοι ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι αποφάσισαν: 

Θέμα 1ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους εκ του Νόμου τύπους δημοσιότητας και έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα.

Θέμα 2ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 3ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ανετέθη ο έλεγχος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, στην Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 119 και εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Κουρτέλλας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11031 και ως Αναπληρωτής Ελεγκτής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531.

Θέμα 4ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, χορηγήθηκε άδεια κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των Μελών Δ.Σ., Διευθυντών της Εταιρίας και αντικαταστατών τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία.

Θέμα 5ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 και 24, οι χορηγηθείσες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και εδόθη προέγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.

Θέμα 6ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, παρεσχέθη ειδική άδεια και έγκριση κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μετ΄ αυτής επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα δεν συζητήθηκαν και ουδεμία ανακοίνωση έγινε.