Πανεπιστήμιο Αθηνών: Οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τη διαθεσιμότητα

Δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την επιλογή υπαλλήλων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Οι πίνακες παρελήφθησαν από το ΑΣΕΠ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.