Περίοδος χάριτος τέλος για την απασχόληση συνταξιούχων

ika_180_136421_94K0Q1_b
Το ΙΚΑ σε εγκύκλιό του υπογραμμίζει πως η περίοδος “χάριτος” έληξε για όλους τους συνταξιούχους που ξέχασαν να δηλώσουν ότι εργάζονται και έρχονται πρόστιμα. Ποιες περικοπές προβλέπονται. Ποιες οι κυρώσεις στις περιπτώσεις που παρέλειψαν να δηλώσουν ότι εργάζονται.

Επανέρχεται στο 100% το πρόστιμο σε όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται, χωρίς να έχουν ενημερώσει το ταμείο τους, προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη περικοπή στη σύνταξή τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται και δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας τους. Αντίστοιχα μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό µειωµένο κατά 70%.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις συνταξιούχων που συνεχίζουν να απασχολούνται και παρέλειψαν να δηλώσουν, το ποσό της ποινής που τους καταλογίζεται είναι σε πρώτη φάση η τρίμηνη αναστολή της σύνταξης. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο, και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εάν μάλιστα η ποινή αυτή έχει προκύψει μετά τις 24 Δεκεμβρίου 2014, τότε το ποσό της ποινής είναι επιβαρυμένο με 4,56% ετήσιο επιτόκιο.

Υπάρχουν και κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από την περικοπή (πχ χήροι – ες, συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι). Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει αναστολή καταβολής της σύνταξης εφόσον ο συνταξιούχος κερδίζει από εξαρτημένη εργασία κατά μήνα, μεικτό ποσό μεγαλύτερο από 1678,50 ευρώ.