Περσεύς: Προχώρησε σε μερική πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου

Η Περσεύς στις 30/09/2017 με στόχο την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της και των χρηματοοικονομικών δαπανών και την βελτίωση των σχετικών δεικτών, προέβη σε μερική πρόωρη αποπληρωμή ποσού 3.800.000€ έναντι της τελευταίας δόσης (balloon) του Ομολογιακού Δανείου της, η οποία λήγει στις 30/9/2021 και η οποία πλέον ανέρχεται σε ποσό 14.414.746€ εκ του αρχικού 19.900.000€.