Προσπάθειες για άρση επιτήρησης μετοχών από την εταιρεία Hellas Online

Προσπάθειες καταβάλει η Hellas Online, όπως σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου η εταιρία να πετύχει άρση επιτήρησης μετοχών.

Με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι οι μετοχές της παραμένουν στην κατηγορία Επιτήρησης, όπου μεταφέρθηκαν στις 3.7.2009 με την από 2.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., για τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε προγενέστερες Ανακοινώσεις της Eταιρίας.

Ειδικότερα η Εταιρία, στο πλαίσιο άρσης των ως άνω κριτηρίων, έχει προβεί :

α) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 42.502.690,40, με απορρόφηση και αναδοχή κλάδου της Vodafone (Ε.Γ.Σ. 16.12.2009)

β) σε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά το ποσό των € 52.885.323,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,34 (Τ.Γ.Σ. 22.06.2010)

γ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των € 7.248.810,30 και έκδοση 24.162.701 νέων Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία (Ε.Γ.Σ. 21.12.2010)

δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις κεφαλαιοποιήθηκαν, κατά το ποσό των € 2.608.695,60 με την έκδοση 8.695.652 νέων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων σε Κοινές, ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή (Ε.Γ.Σ. 30.12.2011).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 56.521.026,90, διαιρούμενο σε 188.403.423 Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία εκ των οποίων 179.707.771 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές και 8.695.652 Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές.

Παράλληλα, η διοίκηση της Εταιρίας συνεχίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων προς άρση των αιτιών που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία αυτή όπως :

– την αποτελεσματική διαχείριση μείωσης του λειτουργικού κόστους

– την αύξηση της συνδρομητικής βάσης των πελατών και

– τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, στοχεύοντας στην αύξηση του μέσου εσόδου και της κερδοφορίας ανά συνδρομητή.