Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της Χατζηϊωάννου-Μαζί με Sprider κατέθεσαν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” για σήμερα 9 Ιανουαρίου 2013, μετά την σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκησή της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης κατ’ άρθρο 99.
Ειδικότερα, η SPRIDER STORES Α.Ε. και η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποίησαν σήμερα ότι την 8η Ιανουαρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.  Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.