Πωλητήριο στο 55% των Ελληνικών Αλυκών

Η κυβέρνηση προχωρά σχέδιο πώλησης του 55,19% που κατέχει το Δημόσιο στην εταιρεία  Ελληνικές Αλυκές.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πρόσληψη νομικών  και χρηματοοικονομικών συμβούλων για την εν λόγω αξιοποίηση.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη έργο των νομικών συμβούλων είναι να διερευνήσουν τη  δυνατότητας του Δημόσιου να εκχωρήσει σε ιδιώτη ή σε μη δημόσιο ΝΠΙΔ το 55% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Αλυκών, δηλαδή αν δύναται το Δημόσιο να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών καθώς πιθανώς να πρόκειται για κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης.

Έργο  τους θα είναι επίσης η σύνταξη μελέτης αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η υποβολή εισήγησης για τις δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων, καθετοποίησης της παραγωγής και δραστηριοποίησης σε νέους κλάδους με οικονομική αποδοτικότητα. Οι ίδιοι θα εκπονήσουν έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρείας με την υφιστάμενη κατάσταση και με κάθε προτεινόμενη ως άνω εναλλακτική, με την εφαρμογή 4 μεθόδων αποτίμησης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.