Πως θα μοριοδοτηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι της κινητικότητας – Ποιοι ευνοούνται

Ανακοινώθηκε το σύστημα μοριοδότησης που θα ισχύσει για την κινητικότητα στο Δημόσιο.

Αυξημένα μόρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους και αφαίρεση μορίων για όσους έχουν πειθαρχικά παραπτώματα προβλέπει η υπουργική απόφαση που καθορίζει πώς θα βαθμολογηθούν όσοι μπαίνουν σε κινητικότητα.

Επιπλέον, ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Ως βαρύνουσα παράμετρος στην αξιολόγηση του υπαλλήλου αναδεικνύεται και ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο.

Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών.

Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α*

 1. 1.    ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 

ΜΑΧ 30

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

βαθμός πτυχίου

επί 0,5

έως 5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ(της ίδιας κατηγορίας  με το βασικό τίτλο σπουδών )

 

3

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

συναφές με το αντικείμενο του Φορέα

7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

συναφής με το αντικείμενο του Φορέα

4

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ

5

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

άριστη γνώση

3

πολύ καλή γνώση

2

 καλή γνώση

1

 1. 2.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΜΑΧ  30

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

Για τα πρώτα 5 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 1)

5

Για τα επόμενα 10 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)

5

Για τα επόμενα 20 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,25)

5

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

(max  5 έτη  x 1,5  μόριο για κάθε έτος)

7,5

προϊσταμένου Διεύθυνσης

(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε έτος)

5

προϊσταμένου Τμήματος

(max  5 έτη  x 0,5 μόριο για κάθε έτος)

2,5

 1. 3.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΑΧ  30

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤΑ 

30

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 

 

 

30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994  

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

  

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998 

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

15

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ 

20

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 

5

 1. 4.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

 

MAX 10

Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 

2

Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 – 9,00 

4

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50 

6

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80 

8

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00 

10

 1. 5.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ

 

MAX-30

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

10

 • Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
 • Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
 • Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 • Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
 • Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

 

-30

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ

 


Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Μ Ο Ρ Ι Α*

 1. 1.      ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΜΑΧ  30

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

βαθμός επί 1

 

έως 20

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

4

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

άριστη γνώση

3

πολύ καλή γνώση

2

 καλή γνώση

1

 1. 2.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΜΑΧ  30

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Για τα πρώτα 5 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 1)

5

Για τα επόμενα 10 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)

5

Για τα επόμενα 20 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,25)

5

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

προϊσταμένου Διεύθυνσης

(max  5 έτη  x 2 μόριο για κάθε έτος)

10

προϊσταμένου Τμήματος

(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε έτος)

5

 1. 3.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΜΑΧ 30

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 

 

30

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994 

25

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

 

20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

15

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998 

15

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ 

20

 1. 4.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

 

MAX 10

Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 

2

Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 – 9,00 

4

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50 

6

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80 

8

Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00 

10

 1. 5.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ

 

 

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

10

 • Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
 • Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
 • Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

 

 

 

 

 

-20

 • Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
 • Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

 

-30

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ


Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Μ Ο Ρ Ι Α*
 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΜΑΧ  20
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ βαθμός επί 0,70

έως 14ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)άριστη γνώση 3πολύ καλή γνώση2 καλή γνώση1

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 ΜΑΧ  25ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 Για τα πρώτα 10 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 1,25)12,5Για τα επόμενα 25 έτη

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)12,5

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΜΑΧ  25ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994 25ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ  20ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 15ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.2643/1998 15

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών)

 MAX 10Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 2Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 – 9,00 4Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 – 9,50 6Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 – 9,80 8Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 – 10,00 10

 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 20ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ(έως 5) 

 

Για κάθε τέκνο x 420

 1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΟΙΝΕΣ

  Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών 10Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη -20

 • Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
 • Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30