ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ: Το 80% της πλήρους σύνταξης σε ένα μήνα αν υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση

 

Σε λειτουργία βρίσκεταιη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στην οποία μπορούν οι ασφαλισμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ,  στο 80% της πλήρους σύνταξης γήρατος θα αντιστοιχεί η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγείται στον υποψήφιο συνταξιούχου ένα μήνα μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Μικρότερα ποσά δίνονται για μειωμένες συντάξεις λόγω ανικανότητας (αναπηρίας), εκ μεταβιβάσεως (λόγω θανάτου).
Όσοι καταθέτουν στον Ε.Φ. Κ. Α. έντυπη αίτηση εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου  που δίνει ως προσωρινή σύνταξη ποσά μεταξύ 384 και 768 ευρώ  Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης  λόγω αναπηρίας λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε 50%.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που ορίζει τις προϋποθέσεις επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική αίτηση δεν απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από την υποχρέωση να καταθέσει πολυάριθμα δικαιολογητικά και αποφάσεις  των ταμείων του.

Επίσης όσοι έκαναν αίτηση πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου , θα λάβουν προσωρινή σύνταξη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011.

Το μπόνους δηλαδή που δίνει το υπουργείο Εργασίας σε όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση,  είναι ότι θα πάρουν υψηλότερη προσωρινή σύνταξη.

 
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δικαιούχοι – Διάρκεια του δικαιώματος (παρ. 1)

Ως εκ τούτου για τα πρόσωπα αυτά όταν υποβάλλεται αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017, ενώ όταν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016.

β) Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη του άρθρου 2 αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμα και στις ειδικές περιπτώσεις τυχόν άρσης των περιοριστικών συνθηκών που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 7.

Προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης-δικαιολογητικά (παρ. 4)

Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σε όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης (σχετικό έντυπο επισυνάπτεται).

Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης επιπλέον οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, καθώς και το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014 (Β’ 2441).

Όταν για τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καταβολής των εισφορών (περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών), επιπλέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέσουν υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου Τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, υφίσταται και η υποχρέωση των ασφαλισμένων για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Αναγνώριση δικαιώματος (παρ. 3)

Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 2 γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή), μη υποκείμενη σε προσφυγή. Η προθεσμία για την έκδοση της διοικητικής πράξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου [εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΒΥΕ), από την ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης αυτής]. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου για τη συνταξιοδότηση λαμβάνεται υπόψη χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.

Έλλειψη προϋποθέσεων χορήγησης οριστικής σύνταξης-συνέπειες (παρ. 6)

Εάν τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης (παρ. 2)

α) Προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος. Υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

β) Προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 αναφέρεται στα ποσοστά μείωσης της εθνικής σύνταξης των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99%, οπότε χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης ή με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99%, οπότε χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Όσον αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, επειδή θεωρούνται συνταξιούχοι λόγω γήρατος και όχι λόγω αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας τους δεν επηρεάζει το ποσό της προσωρινής σύνταξης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές.
Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016 ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, βάσει των άρθρων 7, 8 και 28 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 (βλ. εγκύκλιο 24/2017, ενότητα Ζ, περ. ii). Επομένως, το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, ήτοι των 768,00€ .

γ) Προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που διαμορφώνεται σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που χορηγείται ως οριστική σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο 12, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017. Δεδομένων δε των προβλέψεων του ν.4499/2017 και της εγκυκλίου Φ80000/οικ. 58727/74/Δ29.17/29-12-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό της προσωρινής σύνταξης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ήτοι 360,00 ευρώ. Σημειώνουμε, επίσης, ότι και στην προσωρινή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 με το οποίο προβλέπεται χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ορίου σύνταξης και στα δικαιοδόχα τέκνα όπως και στα δικαιοδόχα τέκνα που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα δικαιοδόχο -ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται ένα ελάχιστο όριο προσωρινής σύνταξης (360 ευρώ) και στο ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο επίσης ένα ελάχιστο όριο προσωρινής (360 ευρώ).

Στα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί προσωρινής σύνταξης πριν την ισχύ του ν.4499/2017, δίνεται η δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο νέας αίτησης λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου να δικαιωθούν ως προς το ύψος της προσωρινής σύνταξης οι προβλέψεις του ν.4499/2017 και της σχετικής Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.