Στα 219 χιλ. ευρώ τα κέρδη της Ελληνικής Τράπεζας

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση και θωράκιση του ισολογισμού του και της κεφαλαιακής του βάσης. Διαχειρίζεται με σύνεση τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας και την αβεβαιότητα που δημιουργεί η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του διαμορφώνοντας δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 63% διατηρώντας μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) και μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Κατά την ίδια περίοδο, ο Όμιλος παρουσιάζει 46% ετήσια αύξηση στο κέρδος από λειτουργικές εργασίες πριν τις προβλέψεις και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω την καταθετική της βάση, αύξησε το κέρδος της από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ενίσχυσε την άνετη ρευστότητα της και επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Στις 2 Νοεμβρίου 2012, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και άντλησε συνολικά €51εκ. επιπρόσθετα κεφάλαια, ενισχύοντας ανάλογα τα βασικά ίδια κεφάλαια.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο Όμιλος διαμορφώνει Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 14,0%, Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων 11,4% και Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,4% υπερβαίνοντας όλους τους αντίστοιχους ελάχιστους εποπτικούς δείκτες για τον Πυλώνα 1 που θέτει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων του Ομίλου περιόρισε τα κέρδη του Ομίλου, αυξάνοντας τις προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων.

Τα κέρδη του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώνονται στις €219χιλ.

Τα επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχονται σε €162εκ. και παρουσιάζουν 3% ετήσια αύξηση και αντίστοιχα τα μη επιτοκιακά έσοδα ανέρχονται σε €93εκ. (εξαιρουμένου της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) και παρουσιάζουν 44% ετήσια αύξηση.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος μείωσε τα έξοδα του που ανήλθαν σε €119εκ. και παρουσιάζουν 7% ετήσια μείωση.

Τον Οκτώβριο του 2012, μέσα στα πλαίσια των προληπτικών ενεργειών του, ο Όμιλος, προχώρησε σε διάθεση όλων των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή του και τα οποία είχαν προκύψει από την συμμετοχή του στο Εθελοντικό σχέδιο συμμετοχής των ιδιωτών (PSI+) περιορίζοντας έτσι την έκθεση του στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας αξιολογεί με προσοχή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, περιλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης και της αίτησης για ένταξη της Κύπρου στον Μηχανισμό Στήριξης, και λαμβάνει, με σύνεση και προσοχή, μέτρα για διαχείριση των προκλήσεων αυτών.