46,8 δισ. ευρώ τα επισφαλή δάνεια- Στα 40,5 δισ. οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών

trapezes

(UPD) Στο τεράστιο ποσό των 46,8 δισ. ευρώ εκτιμά η BlackRock ότι θα ανέλθουν οι ζημίες που θα υποστούν οι τράπεζες εξαιτίας των επισφαλών δανείων από τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 37,7 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι ζημίες από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI). Συνολικά από το PSI και τα επισφαλή δάνεια οι εγχώριες τράπεζες εκτιμάται ότι θα έχουν ζημίες 84,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 42% του ΑΕΠ. Ετσι, οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης υπολογίζονται σε 40,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς).

Οι κεφαλαιακές ανάγκες θα μπορούσαν να αυξηθούν ως αποτέλεσμα μιας περαιτέρω επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, καθώς και από την πρόσφατη επαναγορά του δημοσίου χρέους. Πάντως, το συνολικό ποσό των 48 δισ. ευρώ που έχει διατεθεί για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα κρίνεται επαρκές.

Ειδικότερα, το «μαξιλάρι ασφαλείας» ανέρχεται στο ποσό των 5 δισ. ευρώ, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι πόροι των 50 δισ. ευρώ που (συνολικά) προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών επαρκούν, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται πως με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία.

“Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια ισχυρό πλήγμα από τη συνδυαστική επίδραση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών και στην καταθετική τους βάση”, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή την δημοσιοποίηση της έκθεσης για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού  τομέα.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι η εκπόνηση και  δημοσίευση της Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί  η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2012-2014. Η “Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα” περιγράφει εν πρώτοις την επίδραση που άσκησαν στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών: (α) η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI), (β) οι αναμενόμενες ζημίες  πιστωτικού κινδύνου κατά την τριετία 2012-2014 από τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, όπως τις έχει υπολογίσει ανεξάρτητα η εταιρία BlackRock Solutions, (γ) οι αναμενόμενες ζημίες από δάνεια χορηγηθέντα στο εξωτερικό και από δάνεια σε φορείς που σχετίζονται με το Δημόσιο και (δ) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των επιχειρησιακών σχεδίων που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο τρίμηνο του 2012.Επιπλέον, η Έκθεση περιγράφει τον  υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων  που απαιτούνται για να καλυφθούν  οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και  το κόστος αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Το Φεβρουάριο του 2012 έγινε εκτίμηση για χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 50 δισεκ. ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, συνυπολογίζοντας και δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, επικαιροποίησε τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων, επιβεβαιώνοντας την επάρκειά τους.Πρωταρχικός σκοπός της συνολικής  στρατηγικής είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου  τραπεζικού τομέα, που θα αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των αγορών. Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει, μεσοπρόθεσμα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των “συστημικών τραπεζών” περιλαμβάνει τρία βήματα:

α) Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το ΤΧΣ. Πρόκειται για προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013. Η προκαταβολή ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.

β) Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds – CoCos) έως το τέλος Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσά θα καθοριστούν από τις “συστημικές τράπεζες”, σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ.

γ) Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το ΤΧΣ θα αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης.

Με βάση το σχέδιο αυτό και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των “συστημικών τραπεζών”, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών.

Οι “μη συστημικές τράπεζες”, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο του Δεκεμβρίου 2012, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου του 2013. Μπορούν επίσης να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο του 2013.

Οπως αναφέρεται,  αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών.