Συνεχής η πτώση της κατανάλωσης καυσίμων

Ανοδος των τιμών και υψηλότεροι φόροι παρά το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης βλέπει μελέτη της Hellastat.  Η μείωση του εισοδήματος, οι υψηλοί φόροι καθώς και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκάλεσαν τη συνεχή πτώση της αγοράς καυσίμων από το 2007 έως και σήμερα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, έχουν καθοριστεί νέοι υψηλότεροι συντελεστές Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα, ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ενισχυθεί κατά 87% (+0,31€/λίτρο) και 36% (+0,11€/λίτρο) αντίστοιχα από τις αρχές του 2009.
Παράλληλα, η κατανάλωση καυσίμων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω μετά την εξαγγελθείσα εξίσωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν της κίνησης από τον Οκτώβριο του 2012, με την πτώση να αναμένεται ακόμα και σε 30-40%.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες πολιτικές πιστώσεων που εφαρμόζουν πλέον οι όμιλοι διύλισης, καθώς και τις υψηλές επισφάλειες έναντι των πρατηριούχων πελατών τους, λόγω της δύσκολης οικονομικής θέσης των τελευταίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την απαρχή της κρίσης στην Ελλάδα περίπου 1.200 πρατήρια έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.
Η αγορά χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια από πολυάριθμα περιστατικά λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις τιμολογιακές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
• Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 6%, στα 12,87€ δις. Η μέση άνοδος ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε +3%.
• Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) ενισχύθηκαν κατά 2,5%, σε €116,58 εκ., ενώ αντιθέτως οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν σε περίπου €52 εκ. (σημαντικό μέρος αυτών προέκυψε από την ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., η οποία εμφάνισε ζημιές €22,54 εκ. λόγω της σημαντική μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους από 6,1% σε 4,5%).
Ο κλάδος λειτουργεί με πολύ χαμηλό μικτό περιθώριο, το οποίο το 2011 υποχώρησε περαιτέρω σε 3,7%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν οριακά σε 0,9% και 0% αντίστοιχα.
Τόσο η γενική όσο και η άμεση ρευστότητα παραμένουν διαχρονικά σε σταθερό επίπεδο (1,0 και 0,9 αντίστοιχα).
Οι Απαιτήσεις το 2011 εισπράχθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, ενώ τα αποθέματα διακρατήθηκαν για 5 μόλις ημέρες. Ταυτόχρονα, ο κλάδος απολαμβάνει από τους προμηθευτές μικρό διάστημα πίστωσης (23 ημέρες). Έτσι, ο Εμπορικός Κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε στις 13 μόλις ημέρες.
Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,9 προς 1). Ωστόσο, η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε σημαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά, φθάνοντας στο 1,2% (από 8,4% το 2009).