ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ: Πως και με ποιούς όρους θα δίνει δάνεια στους Δήμους

 

Το «πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ γενικότερα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που κινούνται στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε κατατεθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ, κ.λπ., η εξόφληση των οποίων μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 25 χρόνια.

Το επίμαχο διάταγμα προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι για τη λήψη των δανείων οι ΟΤΑ πρέπει να ενεχυριάζουν τα αναγκαία ποσά από τα έσοδά τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητά τους και να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή τράπεζα.

Σε περίπτωση, όμως, που ο δανειολήπτης περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των δόσεων, είναι δυνατό να υπάρξει περίοδος χάριτος, «πέραν των όσων αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση», ή να τροποποιηθούν όροι της δανειακής σύμβασης.

Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται για έργα οδοποιίας, ύδρευσης, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων κ.λπ. και το ύψος τους μπορεί να φθάσει μέχρι και το 100% του προϋπολογισμού του έργου, όχι όμως για τις περιπτώσεις των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Το ύψος, το επιτόκιο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων καθορίζονται έπειτα από αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητάς του και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειστή.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αφού επεξεργάστηκαν νομοπαρασκευαστικά το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με γνωμοδότησή τους, αποφάνθηκαν αρχικά ότι είναι μεν νόμιμο, αλλά έκαναν ορισμένες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του.

Αναλυτικότερα, τονίζουν οι δικαστές ότι πρέπει να διαγραφεί η σχετική διάταξη του σχεδίου διατάγματος που αναφέρει ότι το Δημόσιο  μπορεί να είναι εγγυητής των δανείων των ΟΤΑ. Και αυτό, γιατί, όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, με το νόμο 3845/2010 «τίθεται μηδενικό όριο για την παροχή νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν οι δικαστές ότι το διάταγμα προβλέπει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ κ.λπ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την απροθυμία χρηματοδότησής τους από την αγορά. Απροθυμία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν τρία πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) έχουν αρνηθεί τη χρηματοδότηση.

Έτσι, σημειώνουν οι δικαστές, πρέπει να προστεθεί στο διάταγμα πρόβλεψη, η οποία να αναφέρει ότι στα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν οι ΟΤΑ για τη δανειοδότηση θα συμπεριλαμβάνονται έγγραφα που θα αποδεικνύουν την άρνηση των τριών τραπεζών για χορήγηση δανείου.

Και αυτό, γιατί δεν μπορεί να εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ζητήσει από τους υποψήφιους δανειολήπτες τη συμπλήρωση των αναγκαίων για την έγκριση του δανείου δικαιολογητικών.

Κατά συνέπεια, προσθέτουν οι δικαστές, πρέπει για το εν λόγω θέμα των αποδεικτικών να προστεθεί στο διάταγμα σχετική διάταξη.

 

ΠΗΓΗ: protothema