ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση 12 εκατ. μετοχών

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση 12 εκατ. μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι καλύφθηκε το placement.

Χθες η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης έως 12.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιωτική τοποθέτηση δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX SECURITIES Α.Ε. και LXM FINANCE LLP ενεργούν ως Συντονιστές της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της διαδικασίας. Οι πωλητές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να διαθέσουν λιγότερες Μετοχές ή και καμία Μετοχή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Οι Μετοχές δεν έχουν, ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως τροποποιήθηκε.

Από τις Μετοχές, 9.500.000 θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η «Γενική Συνέλευση»), την οποία το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συγκαλέσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, ενώ 2.500.000 Μετοχές ανήκουν στον μέτοχο και πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γ. Περιστέρη.

Στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα εισηγηθεί και την ακύρωση των 4.895.464 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 22.11.2017 ανακοίνωση της Εταιρείας. Εάν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα ανωτέρω, η τελική μέγιστη συνολική αραίωση που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα ισούται με 4.604.536 νέες μετοχές ή 4,21%.

Η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφες δεσμεύσεις από τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Γ. Περιστέρη, YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L., Μ. Γουρζή και Εμμ. Μαραγκουδάκη, που κατέχουν συνολικά άνω του 68% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αφού ληφθεί υπόψη ο δανεισμός των μετοχών που περιγράφεται κατωτέρω και η διάθεση των μετοχών), ότι θα ψηφίσουν υπέρ των ανωτέρω εταιρικών πράξεων και ότι δεν θα διαθέσουν τις παραπάνω μετοχές τους για διάστημα 90 ημερών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση, οι AXIA VENTURES GROUP LTD και EUROXX SECURITIES S.A. έχουν συνάψει με τη μέτοχο YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L. συμφωνία δανεισμού 9.500.000 Μετοχών της Εταιρείας.

Οι δανεισμένες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ σε δεύτερη φάση οι AXIA VENTURES GROUP LTD και EUROXX SECURITIES A.Ε. θα αποκτήσουν ισόποσες νέες μετοχές, στην τιμή του βιβλίου προσφορών, μέσω της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν αυτές τις μετοχές στη YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L., προκειμένου να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών.