ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση πωλήσεων – κερδών αλλά και δάνεια 599 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο

Αύξηση κατά 48,8% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 139,6 εκατ. ευρώ έναντι 93,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 78,8 εκατ. ευρώ έναντι 66,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 18,5%.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένη κατά 41,9%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 43,5 εκατ. ευρώ έναντι 28,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,2%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 75,9%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94,3%.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα), στο πρώτο εξάμηνο του 2017, διαμορφώθηκε στα 599 εκατ. ευρώ έναντι 593 εκατ. ευρώ, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, παρόλες τις αυξημένες επενδύσεις του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, οι οποίες ανήλθαν στα 63,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, από τα οποία τα 41,7 εκατ. ευρώ, το β’ τρίμηνο του 2017.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου πλέον ανέρχεται σε 786 MW.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 516 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 194 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της, με απώτερο στόχο τα 2000 MW εγκατεστημένης ισχύος.