ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: Οι προτάσεις για τα “κόκκινα” δάνεια

newego_LARGE_t_1101_54314593

Την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση, επαναλαμβάνει η ΤτΕ στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενότητα «Δάνεια σε καθυστέρηση: προσδιοριστικοί παράγοντες και προτάσεις πολιτικής», λόγω του ύψους των συσσωρευµένων προβληµατικών στοιχείων στο ενεργητικό των τραπεζών, η οικονοµική ανάπτυξη, αν και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν µηχανισµό για την αποκλιµάκωση του λόγου δανείων σε καθυστέρηση, στην παρούσα συγκυρία στην Ελλάδα δεν µπορεί από µόνη της να εξασφαλίσει επίλυση του προβλήµατος. Απαιτείται συνεπώς η λήψη συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής που να µπορούν να προσαρµοστούν στην ελληνική πραγµατικότητα, προκειµένου να µειωθεί σηµαντικά ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση.

Στην Ιρλανδία και την Ισπανία δηµιουργήθηκαν εταιρίες ειδικού σκοπού για τη διαχείριση προβληµατικών στεγαστικών δανείων. Η υλοποίηση βέβαια ενός τέτοιου εγχειρήµατος στην Ελλάδα θα απαιτούσε χρηµατοδότηση, ιδανικά από πηγές εκτός των τραπεζικών ισολογισµών και του κρατικού προϋπολογισµού και µε γνώµονα την αποφυγή δηµιουργίας νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες. Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, µια ακόµη επιλογή είναι εκείνη της ενεργού διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, η οποία θα περιόριζε τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα στοιχεία αυτά. Προς τούτο, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιοποιήσουν: (α) το πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων που προβλέπει η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και (β) από 1.1.2015, τις επιλογές που προβλέπει ο Κώδικας ∆εοντολογίας του N. 4224/2013.7.

Θετική επίσης επίδραση εκτιµάται ότι θα έχουν η συνεργασία των τραπεζών στις περιπτώσεις που έχουν κοινούς πιστούχους, αλλά και οι στοχευµένες παρεµβάσεις (π.χ. µέσω ενεργού ανάµειξης των τραπεζών σε διοικητικές αποφάσεις εταιριών µε στόχο τη βιωσιµότητα του χρέους τους) σε κλάδους που εµφανίζουν υψηλή συγκέντρωση προβληµατικών δανείων.