ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Αυτό είναι το νέο ΔΣ – Πρόεδρος ο Ackermann, αντιπρόεδροι Ross – Strzhalkovskiy

Η Τράπεζα Κύπρου γνωστοποιεί ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της την Πέμπτη, 20η Νοεμβρίου 2014, όπου παρέστηκαν 472 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 4.143.848.915 μετοχές, δηλαδή 46,44% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η ΕΓΣ εξέτασε την Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2013 καθώς και την Έκθεση Αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου και καθόρισε την αμοιβή των μελών του.

Επιπλέον, η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτών της τράπεζας για το έτος 2014, βάση του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε όλα τα ειδικά ψηφίσματα που περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΓΣ αναφορικά με τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι επανεκλέγηκαν στο διοικητικό συμβούλιο:

(α) κ. Vladimir Strzhalkovskiy,
(β) κ. Μάριος Καλοχωρίτης
(γ) κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης
(δ) κ. John Patrick Hourican

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι παύθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο:

(α) κ. Anton Smetanin
(β) κα. Anjelica Anshakova
(γ) κ. Dmitry Chichikashvili
(δ) κ. Eriskhan Kurazov
(ε) κ. Άδωνης Παπακωνσταντίνου
(στ) κ. Μαρίνος Γιαλελής

Η ΕΓΣ εξέλεξε τους πιο κάτω στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Δρ. Josef Ackermann
(β) κ. Wilbur Ross
(γ) κ. Arne Berggren
(δ) κ. Maxim Goldman
(ε) Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης
(στ) κ. Μιχάλης Σπανός

Μετά το πέρας της ΕΓΣ, το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε και εξέλεξε τον Δρ Josef Ackermann ως πρόεδρο και τους κ. Wilbur Ross και Vladimir Strzhalkovskiy ως αντιπρόεδρους

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τα πιο πάνω, αποτελείται από τους ακόλουθους:

• Δρ Josef Ackermann – Πρόεδρος
• κ. Wilbur Ross – Αντιπρόεδρος
• κ. Vladimir Strzhalkovskiy – Αντιπρόεδρος
• κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης
• κ. Μάριος Καλοχωρίτης
• Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης
• κ. Μιχάλης Σπανός
• κ Arne Berggren
• κ. Maxim Goldman
• κ. John Patrick Hourican