ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Μόνο για τα νέα προβληματικά δάνεια οι προβλέψεις στο 100%

Τα δάνεια που θα καθιστούν προβληματικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 θα αφορά η οδηγία της ΕΚΤ η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Ως εκ τούτου, η επίπτωση για τις ελληνικές τράπεζες θα είναι μικρή, καθώς η οδηγία δεν αφορά τα υφιστάμενα NPEs.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Το συμπλήρωμα, το οποίο αποτελεί προσθήκη στο έγγραφο κατευθύνσεων που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, ενισχύει τις κατευθύνσεις όσον αφορά την προώθηση πρακτικών έγκαιρου σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών.

Το σχέδιο συμπληρώματος προσδιορίζει τις προσδοκίες ποσοτικού χαρακτήρα των εποπτικών αρχών σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για νέα ΜΕΔ. Οι προσδοκίες για τις προληπτικές προβλέψεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλα τα ανοίγματα που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λαμβάνουν υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο, καθώς και τον βαθμό κάλυψης και την αποτίμηση αξίας της εξασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων ΜΕΔ έπειτα από 2 έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο. Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Προτείνεται το σχέδιο συμπληρώματος να ισχύει για τα νέα ΜΕΔ. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα ΜΕΔ, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να υποβάλουν το α΄ εξάμηνο του έτους στρατηγικές για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων τους μείωσης των ΜΕΔ. Πολλές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν υποβάλει αξιόπιστες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μείωσης. Ωστόσο, για ορισμένες τράπεζες απαιτούνται ακόμη ορισμένες βελτιώσεις. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη μείωση των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων για τα αποθέματα ΜΕΔ, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά τις στρατηγικές για τα ΜΕΔ. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις σκέψεις της για περαιτέρω πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση του υφιστάμενου αποθέματος των ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017 η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων.

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όπως μετέδωσαν χθες τα διεθνή πρακτορεία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ζητήσει από τις τράπεζες της Ευρωζώνης να καλύψουν το 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που επικαλείται το Reuters, εξέλιξη η οποία μπορεί να πλήξει την Ελλάδα.

Το bad debt των τραπεζών ανέρχεται σε 1 τρισ. ευρώ και η ΕΚΤ προσπαθεί εδώ και χρόνια να αναγκάσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ή NPEs.

Από την 1η Ιανουαρίου, η ΕΚΤ θα δώσει στις τράπεζες διορία δύο χρόνια να καλύψουν το 100% της αξίας του μη εξασφαλισμένου «κακού» χρέους και επτά χρόνια για το 100% της αξίας του εξασφαλισμένου «κακού» χρέους, αναφέρεται στο έγγραφο με τους νέους κανονισμούς.

«Η εφαρμογή μιας “ασπίδας ασφαλείας” δεν πρέπει να οδηγήσει σε απότομες κινήσεις, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να εφαρμοστεί με σταδιακό τρόπο από τις τράπεζες, από τη στιγμή που εγγράφεται ένα μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για προβλέψεις στο 100%» σημειώνεται στο κείμενο.

«Για το σκέλος των εξασφαλισμένων “κακών” δανείων, οι τράπεζες θα πρέπει να σχεδιάσουν μια γραμμική πορεία για το χτίσιμο των προβλέψεων στο 100% σε ένα διάστημα επτά ετών» σημειώνεται.

Σε όλη την Ευρωζώνη, οι τράπεζες έχουν αφήσει στην άκρη αρκετά χρήματα για να καλύψουν το 45% των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων στο πρώτο τρίμηνο.