ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο οίκος Fitch βλέπει δύσκολο δρόμο όσο ισχύουν τα capital controls

 

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες σε ενδεχόμενη επιδείνωση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας των asset, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και της σφιχτής ρευστότητας, αναφέρει η Fitch Ratings.

Οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι κεφαλαίου στην Ελλάδα υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες είναι πιθανό να παραμείνουν στην κατηγορία «RD» (επιλεκτική χρεοκοπία) στο εγγύς μέλλον.
Οι αναβαθμίσεις θα απαιτούσαν σημαντική περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, κάτι που φαίνεται ελάχιστα πιθανό τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το report, η αναλογία NPEs/μεικτών δανείων για τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, είναι ιδιαίτερα υψηλή, και κυμαίνεται από το 45% για τη Eurobank στο 55% της Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, παρά την ήπια βελτίωση στο διάστημα 2016-2017.

“Αναμένουμε ότι οι μειώσεις των NPEs θα επιταχυνθούν φέτος, υποστηριζόμενες από την ανάκαμψη της οικονομίας, τις πωλήσεις των χαρτοφυλακίων NPEs που έχουν ήδη ανακοινωθεί και την εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της απλοποιημένης διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αλλά η πρόοδος θα εξαρτηθεί από ένα σταθερό λειτουργικό περιβάλλον και από την καλή λειτουργία της αγοράς για τα προβληματικά assets.

Η εισαγωγή του νέου λογιστικού προτύπου (IFRS 9) από την 1η Ιανουαρίου, είναι πιθανό να έχει οδηγήσει σε μια έκτακτη αύξηση των προβλέψεων των τραπεζών, αλλά ο αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις το 5% της επίδρασης θα έχει επίπτωση στα αποτελέσματα του 2018, και θα αυξηθεί σταδιακά στο 15% το 2019 και στο 30% το 2020.

Όπως τονίζει η Fitch Ratings, οι ελληνικές τράπεζες είναι πιθανό να διατηρήσουν μια ουσιαστική εξάρτηση από τον ELA για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με εξαίρεση της Εθνική Τράπεζα. Ωστόσο επισημαίνει ότι η εξάρτηση μειώνεται, με τη βοήθεια της επιστροφής καταθέσεων, των αποεπενδύσεων, της απομόχλευσης, της πρόσβασης στα διατραπεζικά repos και στην έκδοση καλυμμένων ομολόγων.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιουλίου-Νοεμβρίου 2017, αποτυπώνοντας τη μειωμένη αβεβαιότητα μετά από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος τον Ιούνιο του 2017, και μιας ισχυρής τουριστικής περιόδου.

“Αναμένουμε να συνεχιστούν οι εισροές νέων καταθέσεων διότι οι νέες καταθέσεις δεν υπόκειται πλέον σε περιορισμούς ανάληψης, αλλά η εμπιστοσύνη των καταθετών παραμένει ευαίσθητη στο οικονομικό και οικονομικό περιβάλλον”.

Οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν από stress tests πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2018. Τα stress tests θα διεξαχθούν επί των ισολογισμών σε στατική βάση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα σχέδια των τραπεζών για μείωση των NPEs.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν “μαξιλάρια” που θα μπορούσαν να αντέξουν μια μέτρια πίεση. Δεν είναι σαφές πώς θα βαθμολογηθούν αλλά εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να αντέξουν μια αύξηση των υποχρεώσεών τους στη διάρκεια της περιόδου των stress tests στο 32%-37% των μεικτών δανείων (από το 23%-26% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017), προτού παραβιάσουν τα πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.