Τις εκθέσεις Lazard, Morgan Stanley για τη εύλογη αξία της Eurobank ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Με πλήρη αδιαφάνεια εφαρμόζονται από το υπουργείο Οικονομικών και τη Διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) οι διατάξεις και αυτού ακόμα του απαράδεκτου ν. 4254/2014 που επέτρεψε στην περίπτωση της Eurobank την εκποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας επί ζημία του Δημοσίου», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα. Το σχετικό αίτημα υπογράφουν οι Λαφαζάνης Παναγιώτης, Γελαλής Δημήτρης, Σαμοΐλης Στέφανος και Κούβελα Φωτεινή.

Όπως αναφέρεται «μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ύψους 2,96 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών στις 9 Μαΐου 2014, το ποσοστό των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της τράπεζας μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 5.208.067.358 επί του συνόλου των 14.707.876.542 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η απίσχναση (dilution) του ΤΧΣ ήταν τεράστια, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης ανά μετοχή στην αύξηση κεφαλαίου διαμορφώθηκε στα 0,31 ευρώ, όταν το Ταμείο είχε αρχικά ανακεφαλαιοποιήσει την Eurobank τον Ιούλιο του 2013 στην τιμή των 1,54 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό κατέστη δυνατόν καθώς ο ν. 4254/2014 προβλέπει κατά απαράδεκτο, σκανδαλώδη και επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον τρόπο πως η τιμή διάθεσης των μετοχών στον ιδιωτικό τομέα δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ακόμα και της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Το προκάλυμμα καπνού που χρησιμοποίησαν το υπουργείο Οικονομικών και το ΤΧΣ προκειμένου να ξεπουλήσουν την Eurobank είναι οι δύο εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εκτιμητές για την «εύλογη» αξία της τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Νόμου 3864/2010.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 7 παρ. 5β του Νόμου 3864/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. Ν.4254/2014 δημοσιοποίησε στις 19 Μαΐου συνοπτικές πληροφορίες για τους όρους επιλογής των χρηματοοικονομικών συμβούλων Lazard Frères και Morgan Stanley & Co. International που παρείχαν τις εκθέσεις αποτίμησης στο ΤΧΣ αναφορικά με την Eurobank και τα στοιχεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με το ΤΧΣ οι εκθέσεις αποτίμησης αποκλειστικό σκοπό είχαν την παροχή ενός εύρους τιμών για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank σύμφωνα υποτίθεται με τις συνήθεις μεθοδολογίες αποτίμησης.

Το ΤΧΣ αναφέρει πως οι σύμβουλοι Lazard Frères και Morgan Stanley επελέγησαν για την εν λόγω ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε το Ταμείο προς προεπιλεγμένους συμβούλους. Η προεπιλογή υποτίθεται ότι βασίστηκε σε διεθνείς πίνακες κατάταξης συμβούλων επί εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η τελική επιλογή μεταξύ των προσφορών πραγματοποιήθηκε, όπως λέχθηκε, με κριτήρια την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και το συνολικό κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο κάθε ένας εκ των Lazard και Morgan Stanley εξέδωσαν έκθεση αποτίμησης (valuation report) προς το ΤΧΣ, παρέχοντας το εκτιμώμενο εύρος τιμών για τη δίκαια αγοραία αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, όπως αυτό διαμορφώνεται, υπό την παραδοχή ικανοποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων και μη λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της αύξησης (pre-money).

Όπως σημειώνεται στη σύνοψη του ΤΧΣ για την κατάρτιση των εκθέσεων αποτίμησης, ο καθένας εκ των συμβούλων Lazard και Morgan Stanley εξέτασαν σειρά από στοιχεία και δεδομένα.

Η σύνοψη αυτή, όμως, που δημοσιοποίησε το ΤΧΣ δεν δίνει καμία απολύτως πληροφορία για το πώς Lazard και Morgan Stanley κατέληξαν στο εκτιμώμενο εύρος τιμών για τη δίκαια αγοραία αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Μάλιστα, διαπιστώνεται πως το ΤΧΣ δεν τήρησε αυστηρά το γράμμα του νόμου και συγκεκριμένα δεν υιοθέτησε την πρόβλεψη του Ν.4254/2014 που ρητά αναφέρει τα εξής: «Το Ταμείο ζητά από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να λάβουν υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κάθε διάθεσιμης αξιολόγησης της ποιότητας του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος, των αποτελεσμάτων ασκήσεων προσομείωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και των συνθηκών της αγοράς και θα τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σύνοψη του ΤΧΣ οι πληροφορίες παρέχονταν απευθείας από τη Διοίκηση της Eurobank κάτι που δεν προβλέπεται ρητά από το νόμο. Κατόπιν τούτων ζητάμε από τον κ. Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή:

1. Όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν και αφορούν τη μεθοδολογία που υιοθέτησαν Lazard Freres και Morgan Stanley για την αποτίμηση της δίκαιης αγοραίας αξίας της Eurobank

2. Προκειμένου, επίσης, να τεκμηριωθεί η ορθότητα των αποτιμήσεων ζητούνται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την αποτίμηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Eurobank, τον υπολογισμό ή μη της αναβαλλόμενης φορολογίας αλλά και ενδεχόμενων εκτιμώμενων μελλοντικών ζημιών. Ζητούνται, ακόμα προς κατάθεση, όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζήτησαν και έλαβαν από την Eurobank οι Lazard Freres και Morgan Stanley προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα.

3. Τέλος, καθώς στις 14 Μαρτίου 2014 ο αρμόδιος Επίτροπος για Θέματα Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια σε επιστολή που είχε απευθύνει στον υπουργό Οικονομικών ξεκαθάριζε πως «για τις τράπεζες που έχουν μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τα κεφάλαια που μπορούν ρεαλιστικά να συγκεντρώσουν δεν θα ήταν αντίθετος στην περιορισμένη συμμετοχή του ΤΧΣ (στην αύξηση κεφαλαίου) εάν η ιδιωτική ζήτηση δεν απεικονίζει την εύλογη αξία της τράπεζας» και δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η εύλογη αξία στην περίπτωσή της Eurobank προσαρμόστηκε σε επίπεδα που να αποτρέπουν τη συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου, ζητάμε την κατάθεση της επίσημης αλληλογραφίας της Διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του υπουργείου Οικονομικών με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την οποία προκύπτει η έγκριση της Επιτροπής επί των μεθοδολογικών ευρημάτων των Lazard Frères και Morgan Stanley.