Τιτάν: Αγορά 1.500 προνομιούχων ιδίων μετοχών

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 23/1/2018 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 1.500 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,70 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 26.549,95, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.