Τι ανακοίνωσαν σήμερα οι εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις

Συνολικά 22 ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν το επενδυτικό κοινό δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

-Σε αγορά 578 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7150 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 419,44 ευρώ, προέβη στις 6/11 η FHL Κυριακίδης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

-Αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κτήμα Λαζαρίδη βρίσκεται το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2012.

 

-Ζημιογόνο ήταν το εννεάμηνο του 2012 για την Eurobank Properties λόγω της σημαντικής απομείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας κατά 46,12 εκατ. ευρώ έναντι 11,83 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εταιρεία εμφάνισε το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους ζημιές  ύψους 17,49 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 16,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η μεγάλη αυτή μείωση στην αξία των ακινήτων οφείλεται, όπως αναφέρει η εταιρεία, στην επίπτωση των διαρκώς κλιμακούμενων μακροοικονομικών προβλημάτων στην αγορά γενικότερα και στην αγορά των ακινήτων ειδικότερα πιέζοντας τόσο τις τιμές όσο και τα ενοίκια.

Εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώνονται στα €28,63εκ. έναντι €28,39εκ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα παρ’ όλη την αρνητική συγκυρία.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2012 και σε σχέση με πέρυσι ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από ενοίκια μετά από τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 10% από €32,63εκ. σε €29,22εκ..

2. Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14% από €5,81εκ. σε €6,60εκ., λόγω της αυξητικής πορείας των καταθετικών επιτοκίων και της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 20% από €3,10εκ. σε €2,48εκ. λόγω των μειωμένων δανειακών κεφαλαίων και της μείωσης των επιτοκίων Euribor.

4. Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα λόγω διαφορετικής λογιστικής αποτύπωσης. Το συνολικό ποσό για το 2012 θα είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2011.

5. Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% από €2,15εκ. σε €1,96εκ. αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης, για τετάρτη χρονιά, πολιτικής μείωσης του κόστους.

6. Τα έξοδα από φόρους μειώθηκαν σε €1,79εκ. κυρίως λόγω του αντιλογισμού μέρους της πρόβλεψης της χρήσης 2011 για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.

Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

o Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 8,3 φορές έναντι 11,8 φορές.

o Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: παραμένει σε σταθερά επίπεδα στο 13%
o Δάνεια προς Επενδύσεις: 15% έναντι 14%.
o Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €29εκ. έναντι €28εκ.
Τα διαθέσιμα της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €155εκ. από €149εκ.την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε €84,2εκ. από €86,2εκ.

Η Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) παρουσίασε μείωση στα €639εκ. ή €10,48 ανά μετοχή έναντι €11,37 την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου. Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α. με discount 54% περίπου.

 

-Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.200 ευρώ, προέβη στις 6/11 η Autohellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της  EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., βάσει των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση 24.04.2012), και της από 17 Μαΐου 2012 απόφασης του Δ.Σ.

 

-Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τον Διαγωνισμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα, προχώρησε η Ελληνικά Καλώδια.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναφέρονται τα εξής:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει προσφύγει δύο φορές με ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με παραβάσεις του διαγωνισμού από τη σύμπραξη «SIEMENS – PRYSMIAN Powerlink – NEXANS NORWAY», οι οποίες απερρίφθησαν για τυπικούς λόγους, χωρίς το δικαστήριο να υπεισέλθει στην ουσία των υποθέσεων. Σημειώνεται πως εκκρεμεί η εκδίκαση δύο νέων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και δικών ουσίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ισχυρισμός πως η δάνεια εμπειρία της VISCAS δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης αναιρείται από την από 5 Ιουλίου 2012 επιστολή της ΑΔΜΗΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με την οποία η ΑΔΜΗΕ αποδέχεται τη δάνεια εμπειρία της Ιαπωνικής VISCAS.

Το δείγμα καλωδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι εντός των προδιαγραφών του διαγωνισμού και σύμφωνο με την προσφορά της, πράγμα που πιστοποιείται από τους κορυφαίους παγκοσμίως οίκους πιστοποίησης, Lloyd’s και TUV.

Τέλος, σε ότι αφορά την τήρηση από την ΑΔΜΗΕ των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, δεν εξηγείται στην ανακοίνωση γιατί η ΑΔΜΗΕ αποδέχθηκε την τεχνική προσφορά της Σύμπραξης «SIEMENS – PRYSMIAN Powerlink – NEXANS NORWAY», η οποία εμφανίζει 33 σημαντικές αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και όρου για τον δραστικό περιορισμό της ευθύνης της σύμπραξης για κακοτεχνίες εις βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

-Σε 53.154.612,28 ευρώ, διαιρούμενο σε 34.515.982 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ η καθεμία, ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Σαράντης, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση 3.834.958 ιδίων μετοχών.όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, προέβη η Σαράντης.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρεια τα εξής:

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2 του υπ΄ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι δυνάμει των αποφάσεων της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/10/2012 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ακύρωσης του συνόλου των μέχρι τώρα αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.834.958 μετοχών και η συνεπακόλουθη τροποποίηση των όρων του προγράμματος αγοράς ιδίων μετόχων το οποίο είχε υιοθετηθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21ης Ιουνίου 2012, και συγκεκριμένα του ανώτερου αριθμού των μετοχών που δύναται η Εταιρία να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, και κατόπιν της ακύρωσης των ως άνω ιδίων μετοχών της, ο μέγιστος αριθμός μετοχών τις οποίες δύναται η Εταιρεία να αποκτά στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών είναι 3.451.598 τεμάχια και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας.

Η ανώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν αγορές έχει καθοριστεί σε έξι ευρώ (6 €) ανά μετοχή και η κατώτερη σε πενήντα λεπτά (0,5 €) ανά μετοχή.

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός 24 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21 Ιουνίου 2012 ήτοι μέχρι 21 Ιουνίου 2014 με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, διανομή εμμέσως κερδών προς τους μετόχους καθώς και χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

-Κάτω του 5% κατήλθε το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Σαράντης, κατόπιν της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου με την ακύρωση 3.834.958 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/10/2012 και της διαπραγμάτευσης πλέον στο Χ.Α. του νέου συνολικού αριθμού μετοχών ο οποίος ανέρχεται σε 34.515.982.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός ιδίων μετοχών πριν την ακύρωση ήταν 3,834,958 μετοχές ήτοι ποσοστό 9,9996% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ο αριθμός ιδίων μετοχών μετά την ακύρωση της 07/11/2012: 0 μετοχές ήτοι ποσοστό 0% του μετοχικού κεφαλαίου.
-Στην πώληση της δραστηριότητας της Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας Βρετανών πελατών της θυγατρικής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Taylor Young Investment Management Ltd. (“TYIM”), προχώρησε στις 6 Νοεμβρίου η Alpha Trust ΑΕΠΕΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αγοραστής, η εταιρεία Rathbone Brothers Plc., ιδρύθηκε το 1742 και είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιδιώτες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και επαγγελματίες συμβούλους.

Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της Rathbone Investment Management Limited (“Rathbones”) που είναι η κύρια θυγατρική της Rathbone Brothers Plc..

Η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε χαρτοφυλάκια Βρετανών πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξαιρεί τους διεθνείς πελάτες για τους οποίους εναλλακτικές λύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις 2 Νοεμβρίου 2012 τα κεφάλαια υπό διαχείριση της TYIM ανήλθαν στο ποσό των £337 εκατομμυρίων.

Εκτιμάται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής δεν θα υπερβεί το ποσό των £10 εκατομμυρίων σε μετρητά.

Το συνολικό τίμημα θα απαρτίζεται από μία αρχική πληρωμή ποσού £2,6 εκατομμυρίων και πρόσθετες σταδιακές πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2013 και Νοέμβριο του 2014.

Οι σταδιακές αυτές πληρωμές θα υπολογιστούν επί τη βάσει της αξίας των κεφαλαίων που θα μεταφερθούν στην Rathbones κατά την περίοδο των επομένων 18 μηνών.

Με βάση τα δεδομένα της συμφωνίας που υπεγράφη η συνολική αξία της συναλλαγής δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των £15 εκατομμυρίων.

Το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Trust στην ΤΥΙΜ ανέρχεται σήμερα σε 81,38%.

Ως μέρος της συναλλαγής, η διαχειριστική ομάδα της ΤΥΙΜ υπό τον κύριο Peter Thomson εντάχθηκε στο δυναμικό της Rathbones.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ο κύριος Thomson παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust στις 6 Νοεμβρίου 2012 και θα συνεχίσει στα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΥΙΜ έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά των πελατών στην Rathbones.

 

-Στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ με αντικείμενο την κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

-Σε αγορά 20.000 ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας ευρώ 22.786,70, προέβη την 6/11/2012 η εταιρεία D&S JOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, Μέλος του Δ.Σ. της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

 

Σε πώληση 12.814 μετοχών της Motor Oil, συνολικής αξίας 87.648,87 ευρώ, προέβη στις 6/11 η Τρ. Πειραιώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και η τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού καθώς και η εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει, εγκρίθηκαν στη σημερινή Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι με 4.830.460 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,9374% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2012 – 2013 δεν υπήρξαν προκρατήσεις είτε ανεξαρτήτων πελατών, είτε πρακτορείων ή Tour Operator, ούτε και συμβόλαια allotment ή άλλα ανάλογα”, αναφέρει η Τεχνική Ολυμπιακήσε συνέχεια της χτεσινής ανακοίνωσης που αφορούσε στην μη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων του PORTO CARRAS GRAND RESORT κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και μέχρι τις 30/4/2013, λόγω μη ύπαρξης τουριστικού ενδιαφέροντος.Σε σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία διευκρινίζει ότι “όλες τις χειμερινές τουριστικές περιόδους λειτουργίας του υπόψη συγκροτήματος, από τότε που αυτό περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ομίλου, δηλαδή από το 2000 και μετά, η λειτουργία τόσο των ξενοδοχείων, όσο και του καζίνο ήταν ζημιογόνες”.

“Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης οι ζημίες αυτές αυξάνοντο κάθε νέα χειμερινή τουριστική περίοδο”, αναφέρει.

“Περαιτέρω, για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2012 – 2013 δεν υπήρξαν προκρατήσεις είτε ανεξαρτήτων πελατών, είτε πρακτορείων ή Tour Operator, ούτε και συμβόλαια allotment ή άλλα ανάλογα. Υπήρξε δηλαδή παντελής έλλειψη τουριστικού ενδιαφέροντος για την τρέχουσα τουριστική περίοδο και μέχρι τα τέλη Απριλίου 2013. Από 1/5/2013 και για την επερχόμενη καλοκαιρινή τουριστική περίοδο 2013, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά συνεργασίας με πρακτορεία και Tour Operators”, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

-Τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθου 4 του καταστατικού, ενέκρινε η Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ στις 7/11.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι με 4.830.460 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,9374% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί του μόνο θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι η «Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού». Ειδικότερα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχει ώς ακολούθως:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε και αποφασίσθηκε η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού καθώς και η εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει.

Ειδικότερα επί του μόνο θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.830.460

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,9374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.830.460

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.830.460 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

 

-Σε αγορές 8.869 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας 12.327,91. ευρώ προχώρησε το διάστημα 2-5.11.2012 ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

-Σε αγορά 1.000 μετοχών της Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, συνολικής αξίας €1.351,6, προέβη στις 5/11 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €0,5540 συνολικής αξίας €1.445,29, προέβη στις 6/11 η Έλαστρον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €5,02 ανά μετοχή συνολικής αξίας €10.035, προέβη στις 18/10 η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανακοίνωση δεν έγινε την επομένη εργάσιμη ημέρα εκ παραδρομής.

Αύξηση καθαρών κερδών και πωλήσεων κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2012 ο όμιλος της FG Europe σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα (Ευρώ 50,34 εκατ.) σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη και στο 9μηνο αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας να σημειώσουν αύξηση έναντι του 9μήνου του 2011 ανερχόμενες σε Ευρώ 78,52 εκατ., έναντι αντίστοιχων πωλήσεων Ευρώ 78,29 εκατ.

 

Μείωση κατά 11,30% σημείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις στο 9μηνο σε σχέση με τις υποχρεώσεις της 31/12/2011 (παρά την αύξηση των πωλήσεων), περιοριζόμενες σε Ευρώ 63,33 εκατ. έναντι συνολικών υποχρεώσεων της 31/12/2011 ποσού Ευρώ 71,40 εκατ.

 

Η μείωση των γενικών εξόδων της F.G. EUROPE A.E. κατά 6,14% σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά 22,84%, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 7,68% των  καθαρών μετά από φόρους κερδών της Εταιρείας, τα οποία ανήλθαν το 9μηνο του 2012 σε Ευρώ 4,39 εκατ. έναντι Ευρώ 4,08 εκατ. αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2011.

 

Σημαντικά αυξημένα κατά 131,82% εμφανίζονται τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας, ανερχόμενα το 9μηνο σε Ευρώ 8,96 εκατ., έναντι Ευρώ 3,87 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2011.

 

Η αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας σε συνδυασμό με τη μείωση των γενικών εξόδων κατά 6,46%, είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου να αυξηθούν σημαντικά κατά 20,65%, ανερχόμενα σε Ευρώ 5,97 εκατ. έναντι Ευρώ 4,95 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 9μήνου του 2011.

Σε επίπεδο μητρικής :

 

Οι πωλήσεις κλιματιστικών αυξημένες κατά 1,60%, ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 74,44 εκατ., έναντι Ευρώ 73,27 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2011. Οι πωλήσεις των κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε Ευρώ 24,10 εκατ. έναντι Ευρώ 19,45 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2011, αυξημένες κατά 23,91%. Οι εξαγωγές κλιματιστικών ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 50,34 εκατ., αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 67,62% των πωλήσεων του κλιματισμού και 64,11% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.

 

Αύξηση κατά 2,52% σημείωσαν και οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP στην εσωτερική αγορά το 9μηνο, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,47 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων το 9μηνο του 2011 Ευρώ 2,41 εκατ., με ιδιαίτερη συμβολή στην αύξηση αυτή των πωλήσεων των προϊόντων ESKIMO.

 

Τα Μικτά Κέρδη της Εταιρείας μειωμένα κατά 4,77%, ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 19,50 εκατ. έναντι Ευρώ 20,48 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2011, λόγω κυρίως της πολιτικής που εφάρμοσε η Εταιρεία, με αποτέλεσμα τη σημαντική παρά την κρίση αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους να διαμορφώνεται σε 24,83%, έναντι 26,16% αυτού του αντίστοιχου του 9μήνου του 2011, μειωμένος κατά 1,33 μονάδες.

 

Μείωση κατά 16,17% εμφανίζουν τα αποθέματα της Εταιρείας το 9μηνο, ανερχόμενα σε Ευρώ 28,34 εκατ. έναντι Ευρώ 33,80 εκατ. αυτών της 31/12/2011.

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες, ανερχόμενες την 30/9/2012 σε Ευρώ 42,64 εκατ. έναντι αυτών της 31/12/2011 ποσού Ευρώ 20,27 εκατ., λόγω της αύξησης των απαιτήσεων από πελάτες, οι οποίες βάσει της ακολουθούμενης από την Εταιρεία Εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, αναμένεται να εισπραχθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο επόμενο τρίμηνο.

 

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, σημαντικά μειωμένα κατά 6,14%, ανέρχονται σε Ευρώ 12,74 εκατ. έναντι Ευρώ 13,57 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2011. Η μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν ληφθεί υπόψη η σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και η εξ’ αυτής επιβάρυνση των εξόδων διάθεσης, καθώς και η σημαντική αύξηση το γ΄τρίμηνο των εξόδων προβολής και διαφήμισης τα οποία ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1,19 εκατ. έναντι αντίστοιχης επιβάρυνσης του γ΄ τριμήνου του 2011 ποσού Ευρώ 0,69 εκατ. και ποσού Ευρώ 0,54 εκατ. της διαφημιστικής δαπάνης  το α΄ εξάμηνο του 2012.

 

Σε επίπεδο Ομίλου:

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 87,53 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 82,29 εκατ. του αντίστοιχου 9μήνου του 2011, αυξημένες κατά 6,37%, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας σημαντικής αύξησης των εσόδων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 23,64 εκατ. έναντι Ευρώ 22,46 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2011, αυξημένα κατά 5,27% με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους να διαμορφώνεται σε 27,01% έναντι 27,29% αυτού του αντίστοιχου 9μήνου του 2011.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), ανήλθαν σε Ευρώ 13,95 εκατ. έναντι Ευρώ 8,99 εκατ. αυτών του 9μήνου του 2011. Ο δείκτης EBITDA είναι σημαντικά αυξημένος κατά 5,01 μονάδες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 15,94% έναντι 10,93% αυτού του αντίστοιχου 9μήνου του 2011.

 

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, παρά την αύξηση των πωλήσεων της μητρικής στην εσωτερική αγορά, εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα κατά 6,46%, ανερχόμενα συνολικά  το 9μηνο σε Ευρώ 13,10 εκατ., έναντι Ευρώ 14,01 εκατ. αυτών του αντίστοιχου 9μήνου του 2011, βελτιώνοντας σημαντικά και διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το 9μηνο σε 14,97%, έναντι 17,02% του αντίστοιχου δείκτη του 9μήνου του 2011.

 

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το 9μηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 3,45 εκατ., είναι αυξημένο κατά 31,67%, έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του 9μήνου του 2011, (έξοδο) ποσού Ευρώ 2,62 εκατ., λόγω κυρίως των χρηματοοικονομικών εξόδων  των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ενέργειας εταιρειών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μακροπρόθεσμων τραπεζικών τους υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης ενεργειακών έργων (Α/Π).

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 3,63%, ανήλθαν την 30/9/2012 σε Ευρώ 141,12 εκατ., έναντι Ευρώ 146,45 εκατ. αυτών της 31/12/2011, λόγω της μείωσης των δανειακών  υποχρεώσεων της μητρικής Εταιρείας.

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, αυξημένα κατά 28,57% ανήλθαν το 9μηνο σε Ευρώ 7,77 εκατ., έναντι Ευρώ 6,04 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 9μήνου του 2011, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 8,87% έναντι 7,34%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2011.

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 17,36%, ανερχόμενα το 9μηνο του 2012 σε Ευρώ 5,21 εκατ. έναντι Ευρώ 4,44 εκατ. του αντίστοιχου 9μήνου του 2011.

 

Με βάση τις μέχρι σήμερα πωλήσεις της Εταιρείας, η Διοίκηση εκτιμά ότι  η σημαντική το 9μηνο αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά θα συνεχισθεί λόγω κυρίως της αυξημένης ζήτησης στις πωλήσεις των κλιματιστικών τύπου INVERTER, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των καταναλωτών, εξ’ αιτίας της σημαντικής επιβάρυνσης στην τιμή του πετρελαίου λόγω της εξίσωσης της τιμής κίνησης – θέρμανσης  και της σημαντικής ωφέλειας λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος, που απολαμβάνουν οι καταναλωτές με την χρήση κλιματιστικών τύπου INVERTER.

Η αύξηση της συμμετοχής στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, των εσόδων από τον τομέα της ενέργειας, αναμένεται να συνεχισθεί και για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

 

Ιδιαίτερα θετική θεωρείται από τη Διοίκηση, η ένταξή της Εταιρείας στους νέους δείκτες FTSE/XAA Διεθνούς Δραστηριοποίησης καταλαμβάνοντας την 30η θέση στην κατάταξη των εταιρειών, με ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στο συνολικό τζίρο 65,17% και με βάρος στο δείκτη 0,33%.

Με διεύρυνση ζημιών έκλεισε το εννεάμηνο για τον όμιλο Lamda Development. Ειδικότερα, οι καθαρές ζημιές χρήσεως σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 16,6 εκατ. ευρώ των ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου καθώς και στην καταβολή επιπρόσθετων καθαρών τόκων κατά €0,9 εκατ. σε σχέση με πέρσι λόγω της ανόδου των επιτοκίων δανεισμού. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η απομείωση της αξίας της συμμετοχής στην Eurobank Properties ποσού 44 εκατ. ευρώ η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του εξαμήνου και έγινε αποκλειστικά για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το IAS 39, δεδομένου ότι η απομείωση αυτή είχε ήδη επηρεάσει ισόποσα αρνητικά την Καθαρή Θέση κατά τα προηγούμενα έτη. Σημειωτέον ότι η LAMDA Development πώλησε την 21η Αυγούστου του τρέχοντος έτους στην εταιρία συμμετοχών Fairfax Financial Holdings Limited το σύνολο της συμμετοχής της στην Eurobank Properties, ήτοι 9.017.987 τεμάχια προς 4,75 ευρώ, τιμή που αντιπροσωπεύει premium 12% σε σχέση με τη τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης. Ακολούθως, το κέρδος από τη συναλλαγή ανήλθε στο ποσό των 8,3 εκατ. ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του έτους.

Επίσης, συνεχίζοντας την τάση που καταγράφηκε τη προηγούμενη περίοδο, ελεγχόμενη μείωση κατά 13% παρουσίασαν τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου (δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) τα οποία ανήλθαν σε €22,2 εκατομμύρια έναντι €25,5 εκατ. το α’ εννιάμηνο του 2011, ενώ η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία των 3 εμπορικών κέντρων παρουσίασε σχετικά περιορισμένη μείωση μόνο κατά 11% παρά τη βαθειά ύφεση που επικρατεί στο χώρο του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν και έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και εξασφαλισμένη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς πλήρους μίσθωσης των εμπορικών μας κέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, ικανοποιητική συγκριτικά με την αγορά κρίνεται η απόδοση του εμπορικού κέντρου “The Mall Athens” δεδομένου ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία παρά την κρίση μειώθηκε κατά 12,2% ενώ ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε επίσης πτώση κατά 10,6%. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παραμένει σχεδόν πλήρως μισθωμένο και με αριθμό επισκεπτών που κινείται στα περσινά επίπεδα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “Golden Hall” για την ίδια περίοδο κινήθηκε πτωτικά κατά 12%, ενώ η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία μειώθηκε κατά 27%. Σε ότι αφορά τον αριθμό επισκεπτών, παρατηρήθηκε μικρή πτώση κατά 3%. Στο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε μόνο κατά 3,4%, η επισκεψιμότητα παρουσίασε μικρή πτώση κατά 4% ενώ η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία παρουσίασε οριακή κάμψη κατά 2,6%. Σημειωτέον ότι, μετά την ανάληψη του 100% της διαχείρισης του “Mediterranean Cosmos” από το Δεκέμβριο του 2010, υλοποιούνται επιτυχώς αλλαγές και βελτιώσεις με στόχο τη ποιοτική αναβάθμιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του προϊοντικού μείγματος με επιπλέον ισχυρά εμπορικά σήματα, όπως, μεταξύ άλλων, το ATTICA, η INTERSPORT, η H&M και η APPLE. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής αναβάθμισης του Εμπορικού Κέντρου, επένδυση που αναδεικνύει την μακροπρόθεσμη δέσμευση υποστήριξης των Εμπορικών Κέντρων.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου παρά την οικονομική κρίση, παρουσίασε λειτουργικά κέρδη κατά €0,4 εκατ. ενώ και τα κτίρια γραφείων είχαν θετική συνεισφορά στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €1,5 εκατ. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα παραμένουν στα περσινά επίπεδα καθώς τα έσοδα από μερίσματα από την Eurobank Properties ανήλθαν στα €3,6 εκατ., απόρροια της συνεχιζόμενης κερδοφορίας της.

Σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας €3.920, προέβη στις 6/11 η Grimaldi Compagnia di Navigazione, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.