Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

α) Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Φεφές Μιχαήλ, κ. Μελέτης Γεώργιος, κ. Δημητρίου Δημήτριος και κα Μόκου Ελένη, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 30/03/2015 έκανε αποδεκτές.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα μέλη του τους κ.κ. Χασανίδη Πέτρο, Σεμασή Συμεών, Τσικλιά Κρίτων, Αποστολόπουλο Αθανάσιο και Παναγή Ιωάννη.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος

Χασανίδης Πέτρος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Σεμασής Συμεών, Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Μέλος

Παναγής Ιωάννης, Μέλος

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυστάθηκε ως εξής:

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος

Σεμασής Συμεών, Μέλος

Παναγής Ιωάννης, Μέλος

Η εκλογή των ως άνω μελών του Δ.Σ. και η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφέρει η ΕΒΖ.