Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγή στους όρους έκδοσης Εγγυημένων Ομολόγων

Η ημερομηνία λήξης των Εγγυημένων Ομολόγων αλλάζει από 13 Νοεμβρίου 2014 σε 13 Νοεμβρίου 2017, με ισχύ από 12 Νοεμβρίου 2014, μετά από έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Οικονομικών) ως Εγγυήτρια και των κατόχων Εγγυημένων Ομολόγων που εκδόθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2012 για ποσό 500 εκατ. ευρώ με κωδικό KΥΠΡΕ/BOCYG και ISIN Code CY0143940118.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όλοι οι υπόλοιποι όροι των Εγγυημένων Ομολόγων παραμένουν ως έχουν και σε πλήρη ισχύ.

Σημειώνεται πως η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους κατόχους των πιο πάνω Ομολόγων. Τα Εγγυημένα Ομόλογα εκδόθηκαν βάσει των προνοιών του περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμου του 2012 (Ν.156(Ι)2012) και του περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή/και την Έκδοση Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Διατάγματος του 2012 (ΚΔΠ 439/2012) και, των Διαταγμάτων 396/2013 και 504Α/2014.