Τράπεζα Κύπρου: Πέρασε από το ΔΣ η μεταβίβαση μετοχών από bail-in

Τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της τράπεζας, που προέκυψαν από την εφαρμογή των περί διάσωσης με ίδια μέσα της τράπεζας διαταγμάτων, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») έχει εγκρίνει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την εφαρμογή των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Διαταγμάτων του 2013 έως (Αρ. 3) του 2013, τα οποία εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης με βάση τις πρόνοιες του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 (όπως τροποποιήθηκε) (από τώρα και στο εξής καλούμενες ως οι «μη Εισηγμένες Μετοχές»).

Σημειώνεται πως η διαδικασία αυτή αφορά μόνο αυτές τις μη εισηγμένες και ενσώματες μετοχές και θα είναι σε ισχύ μέχρι την εισαγωγή των μετοχών αυτών στο χρηματιστήριο.