ΤτΕ: Τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών στα ασφαλιστικά προϊόντα

Τέλος έβαλε η αρμόδια διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος σε αθέμιτες πρακτικές, στις οποίες επί χρόνια επέμενε μέρος της τραπεζικής αγοράς, δημιουργώντας προβλήματα στη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων.

Μετά από διαβουλεύσεις άνω των δύο ετών με την αρμόδια διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος, έφεραν σε πέρας το θέμα της καθιέρωσης υγιών όρων ανταγωνισμού για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζικών υποκαταστημάτων.

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα των διαμεσολαβούντων προσώπων στην ασφαλιστική αγορά, εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρει, ότι οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να κατέχουν ειδική πιστοποίηση γνώσεων και εφόσον ο δανειολήπτης προσκομίζει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καθυστέρηση.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται επίσης, ότι κατά την έναρξη τυχόν προώθησης σε δανειολήπτη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να αναφέρει ρητά, ότι:

– Το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να διευκρινίζει ότι έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ότι με τη δανειακή σύμβαση ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί στη συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική εταιρεία, αλλά ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της δικής του επιλογής που θα πληροί τους όρους της σύμβασης.

– Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με διαμεσολαβητή της δικής του επιλογής.

– Καθ΄ ουδένα τρόπο επιτρέπεται η παραπομπή του δανειολήπτη σε συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα διαμεσολαβητή.

Τμήμα της προσυμβατικής ενημέρωσης του δανειολήπτη θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν:

– Πρώτoν η σαφής γραπτή και προφορική δήλωση ότι το πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει μόνο συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα και

– Δεύτερον η εκ νέου επισήμανση, ότι αν αναζητεί ενημέρωση για τα προϊόντα που διατίθενται γενικότερα στην αγορά ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να αποτανθεί σε διαμεσολαβητή της επιλογής του.

– Το τραπεζικό ίδρυμα οφείλει να αποφεύγει κάθε παραπλανητική ενημέρωση, ότι μόνο το προωθούμενο από αυτό ασφαλιστικό προϊόν πληρεί τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

– Εφόσον ο δανειολήπτης επιλέξει το πιστωτικό ίδρυμα για τη διαμεσολάβησή του στην πώληση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να προβαίνει, για κάθε δανειολήπτη χωριστά, σε γραπτή προσυμβατική ενημέρωση, με σαφή τρόπο και με έγγραφο ξεχωριστό – από το ασφαλιστήριο ή το διαφημιστικό φυλλάδιο, καθώς και να λαμβάνει την υπογραφή του δανειολήπτη για την επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.

– Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών δανειοληπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων συμβολαίων που έχουν συναφθεί με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος εφόσον ο δανειολήπτης έχει ήδη προσκομίσει ή έχει δηλώσει, ότι θα προσκομίσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Ο ΣΕΜΑ χαιρετίζει την απόφαση της ΔΕΙΑ να παρέμβει, με την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, για την καθιέρωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων από τα τραπεζικά δίκτυα, αλλά και για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων – δανειοληπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ