ΦΑΡΜΑΚΑ: Κάτω μέχρι 15% οι τιμές – Τα ποσοστά κέρδους εμπόρων – φαρμακείων

 

To νέο πλαίσιο τιμολόγησης φαρμάκων καθορίσθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 64/Β/16-1-2014). Με την απόφαση προβλέπονται μειώσεις τιμών φαρμάκων έως και 15%.

Σύμφωνα με την απόφαση, ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) είναι η τιμή πώλησης από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) και τους εξομοιούμενους με αυτούς εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές και διανομείς προς τους χονδρεμπόρους και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης. Η τιμή παραγωγού είναι με βάση τη χονδρική τιμή, μειωμένη

α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ κατά 5,12% και

β) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ κατά 4,67%.

Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη μέγιστη χονδρική τιμή, μειωμένη κατά 13%.

Ειδικά για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 εφαρμόζεται ειδικός τρόπος υπολογισμού και διαμόρφωσης της χονδρικής και λιανικής τιμής ως εξής:

α) επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμάκου προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακέμπορου και διαμορφώνεται η ειδική χονδρική τιμή. Επί της τιμής που προκύπτει προστίθεται το ποσό των 30 ευρώ ως κέρδος του ιδιωτικού φαρμακείου, για τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής. Στην τελική τιμή προστίθεται ο ΦΠΑ.

Η ανώτατη τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας μειώνεται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τηρώντας όποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη. Ειδικότερα, για τα φάρμακα που δεν υπάρχει γενόσημο με πωλήσεις στην αγορά (μοναδικά) ισχύει ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οταν γενόσημο προϊόν διατίθεται στην αγορά η μείωση κατά 50% εφαρμόζεται ακόμη και αν αυτή είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη-μέλη της.

Για τα προϊόντα τα οποία έληξε η περίοδος προστασίας της δραστικής ουσίας πριν από την 01.01.2012 εφαρμόζονται οριζόντιες μειώσεις τιμών, όπως ορίζονται με υπουργική απόφαση κάθε φορά που δημοσιεύεται δελτίο τιμών. Ειδικότερα, για το πρώτο δελτίο τιμών που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης, οι τιμές όλων των προϊόντων πριν από την 01.01.2012 με υπάρχουσα λιανική τιμή πάνω από 12 ευρώ ανά συσκευασία μειώνονται κατά 10% επί της χονδρικής τιμής. Ομοίως οι τιμές όλων των προϊόντων με υπάρχουσα λιανική τιμή από 6 έως 11,99 ευρώ μειώνονται κατά 5% και των προϊόντων κάτω του 5,99 μειώνονται κατά 2,5%. Στις περιπτώσεις που οι οριζόντιες ή λοιπές μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν μειώσουν την τιμή ενός μοναδικού προϊόντος κάτω του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., ο κάτοχος της ΚΑΚ μπορεί να ζητήσει από τον ΕΟΦ επιτροπή τιμών να ισχύσει ο μέσος ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Οι οριζόντιες μειώσεις των τιμών φαρμάκων που έχουν τιμή άνω από τα παραπάνω όρια των 6 και 12 ευρώ, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα φάρμακα που έχασαν προστασία μετά την 01.01.2012, δεν δύναται να μειώσουν την τιμή τους κάτω από τα όρια αυτά, για μία και μόνο ανατιμολόγηση. Στην επόμενη ανατιμολόγηση προβλέπεται εφαρμογή όποιας οριζόντιας μείωσης προβλέπεται για την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί με την προηγούμενη μείωση τιμών.

Σχετικά με την τιμολόγηση των γενόσημων προϊόντων, η ανώτατη τιμή (ex factory) παραγωγού ή εισαγωγέα KAK των γενόσημων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων off patent.

Στην απόφαση προβλέπεται ότι για κάθε 250.000 ευρώ πωλήσεις που αντιστοιχούν σε τιμές χονδρικής το προηγούμενο έτος από τη δημοσίευση του δελτίου τιμών, οι τιμές που καθορίστηκαν μειώνονται, ώστε να υπάρχει δυναμική τιμολόγηση, περαιτέρω κατά 1%.

Για τα υπόλοιπα γενόσημα φάρμακα που δεν εμπίπτουν στις προβλέψεις των σχετικών παραγράφων εφαρμόζονται οριζόντιες μειώσεις τιμών, όπως ορίζεται με υπουργική απόφαση κάθε φορά που δημοσιεύεται δελτίο τιμών. Ειδικότερα, για το πρώτο δελτίο τιμών που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης οι τιμές όλων των προϊόντων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες με υπάρχουσα λιανική τιμή πάνω από 12 ευρώ ανά συσκευασία μειώνονται οριζόντια κατά 15% επί της χονδρικής τιμής. Ομοίως οι τιμές όλων των προϊόντων με υπάρχουσα λιανική τιμή από 6 έως 11,99 ευρώ μειώνονται κατά 5% και των προϊόντων κάτω του 5,99 μειώνονται κατά 2,5%. Οι οριζόντιες μειώσεις των τιμών φαρμάκων που έχουν τιμή άνω από τα παραπάνω όρια των 6 και 12 ευρώ, δεν δύναται να μειώσουν την τιμή τους κάτω από τα όρια αυτά, για μία και μόνο ανατιμολόγηση. Στην επόμενη ανατιμολόγηση εφαρμόζεται όποια οριζόντια μείωση προβλέπεται.

Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα και που δεν δύναται να αντιστοιχηθούν ακριβώς ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή σε φάρμακα αναφοράς που κυκλοφορούν στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά, λαμβάνουν τιμή η οποία καθορίζεται βάσει κοστολογίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συσκευασία καθώς και οι δαπάνες διοίκησης – διάθεσης – διάδοσης καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου.

Για τα φάρμακα για τα οποία έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαμόρφωση του κοστολογίου θα λαμβάνεται επιπλέον υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής καθώς και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας.

Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φασόν.

Οι επιστροφές

Με την υπουργική απόφαση προβλέπονται και οι επιστροφές «rebate».

Στο πλαίσιο αυτό, ένα επιπρόσθετο 2% προστίθεται στο υφιστάμενο rebate 9% εισαγωγής στο θετικό κατάλογο, για τα φάρμακα που περιλαμβάνουν δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί μόνες τους σε cluster στο θετικό κατάλογο αποζημίωσης του άρθρου 12 παρ. α’ του νόμου 3816/2010.

Ενα επιπρόσθετο 1,5% προστίθεται ως έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής σε όλα τα φάρμακα του ειδικού καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων της παρ. β’ του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, που προμηθεύεται ο ΕΟΠΠΥ και τα νοσοκομεία.

Τα ποσοστά κέρδους για εμπόρους – φαρμακεία

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους φαρμακεμπόρους το ποσοστό μεικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:

α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 7,8% επί της ex factory τιμής,

β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4% επί της ex factory τιμής,

γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 4,9% επί της ex factory τιμής, και

δ) για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ως ποσοστό 2% επί της νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων.

Για τα φαρμακεία το ποσοστό μεικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:

α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιμής,

β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής,

γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και με χονδρική τιμή μέχρι 200 ευρώ ως ποσοστό 32,4% επί της χονδρικής τιμής,

δ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα με Χονδρική Τιμή ή Ειδική Χονδρική Τιμή ανώτερη των 200 ευρώ το κέρδος των ιδιωτικών φαρμακείων ισούται με το πάγιο ποσό των 30,00 €,

ε) για τα αποζημιούμενα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 και έχουν ειδική χονδρική τιμή μέχρι 200 ευρώ το ποσοστό κέρδους του ιδιωτικού φαρμακείου καθορίζεται σε 16% επί της ειδικής χονδρικής τιμής.

 

 

Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».