ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Οι αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη των μετοχών στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης.

Από την εξέταση των στοιχείων της περιόδου 01/04/2014 – 30/09/2014, δεν προέκυψε μεταβολή.

Συνεπώς, τo σύνολο των εισηγμένων εταιριών κατά την 23η Οκτωβρίου 2014, ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

147

ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

12

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

37

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

3

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

38

συνολο

237

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» από € 0,60 σε € 0,69. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου 2014.

Τέλος η Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΒΕΕ» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014.

• την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ.ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών.

• την παραίτηση της εταιρείας – Μέλους «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων.