Χαλκόρ: 22 Νοεμβρίου η ΓΣ για την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Χαλκόρ την 22η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Έγκριση: α) του από 26/09/2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ» από την ανώνυμη εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) της εκθέσεως του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

*Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων μετοχών.

*Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Kαταστατικού της εταιρίας.

*Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 3 (διάρκεια), 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρίας.

*Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

*Διάφορες ανακοινώσεις.