>Αμεση κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών ζητεί η τρόικα

>
Ενέργειες για τη διασφάλιση της ρευστότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τον έλεγχο της ποιότητας των χαρτοφυλακίων δανείων από ξένο οίκο επιβάλλει στις εγχώριες τράπεζες, μεταξύ άλλων, το αναθεωρημένο Μνημόνιο.

Επίσης, στο Μνημόνιο υπογραμμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να αναλάβουν δράση με στόχο την αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών είτε μεταξύ τους είτε με ξένους εταίρους, ώστε να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να αντιμετωπίσουν τα δομικά προβλήματα χρηματοδότησης. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στις τράπεζες που έχουν λάβει οικονομική βοήθεια δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα του βέτο για να μπλοκάρουν κινήσεις που ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως μια διασυνοριακή συμφωνία συνεργασίας.

Οι τράπεζες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» ασφαλείας που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τους αυξημένους κινδύνους, αλλά και θα διευκολύνει την ταχύτερη πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) τουλάχιστον στο 10% από τις αρχές του 2012. Επιπρόσθετα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα ζητήσει πρόσθετες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης για το ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, βασιζόμενη στα αποτελέσματα της κάθε τράπεζας στο ευρωπαϊκό stress test που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ η ΤτΕ θα αναθέσει σε διεθνούς φήμης εξειδικευμένο οίκο τη διενέργεια ελέγχου στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Η ΤτΕ σε συνεργασία με την τρόικα θα αποφασίσουν τους όρους και τη μεθοδολογία του ελέγχου και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Επίσης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2012 οι τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια για το πώς πρόκειται να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους από την αγορά. Με βάση και τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας των δανείων, η ΤτΕ θα ζητήσει από τις τράπεζες να προσαρμοστούν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Τέλος, σε ό, τι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προβλέπεται αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να γίνει πιο λειτουργικό, ενώ ζητείται η άμεση στελέχωσή του. Το ΤΧΣ θα διασώζει τράπεζες που κρίνονται βιώσιμες, ενώ εξαιρούνται τράπεζες στις οποίες το κράτος είναι ο βασικός μέτοχος. Πριν το ΤΧΣ προσφέρει τα αναγκαία κεφάλαια σε μια τράπεζα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τράπεζα εξάντλησε όλες τις εναλλακτικές προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια από ιδιωτικές πηγές. Σε περίπτωση που το ΤΧΣ προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση μιας τράπεζας, θα αποκτήσει τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής.