Ανακοίνωση Alpha Bank

ALPHA BANK
ALPHA BANK

Η Alpha Τράπεζα ανακοινώνει, σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στην από 23ης Ιανουαρίου 2012 τρέχοντος συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η τελευταία ενέκρινε τη συγκέντρωση, ήτοι τη συγχώνευση δια απορροφήσεως, της Τραπέζης EFG Eurobank από την Alpha Τράπεζα, κατόπιν παροχής στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αποδοχής από την τελευταία, δεσμεύσεων των μερών ως προς τα ακόλουθα:

 (α) για μεν την αγορά της αποδοχής πιστωτικών καρτών, έναντι της μη εφαρμογής από την Cardlink A.Ε. (στην οποία οι συγχωνευόμενες εταιρείες τυγχάνουν μέτοχοι) διακριτικής προσβάσεως ή μεταχειρίσεως εκκαθαριστριών τραπεζών, και (β) για δε την αγορά της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), έναντι διασαφηνίσεως του άρθρου 26 της (παγίας) συμβάσεως, ώστε να καθίσταται προφανές ότι η δέσμευση του προμηθευτή περί μη συναλλαγής με λοιπούς πράκτορες θα περιορίζεται στις απαιτήσεις μόνο που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε συμβάσεως πρακτορείας.
Αναφορικά με το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης μεταξύ της Alpha Τράπεζας και της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias, οι τράπεζες θα ενημερώσουν σύντομα το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωσή τους.