>Αναπροσαρμογή επιτοκίων από το ΤΤ

>

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα βασικά καταθετικά προϊόντα προχωρά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από 7/7/2011. Συγκεκριμένα, αυξάνει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών ταμιευτηρίου έως και 25 μονάδες βάσης.

Συνεπώς, τα επιτόκια για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου Απλός, Ταμιευτήριο 2000 και Τρεχούμενος Απλός διαμορφώνονται κλιμακωτά από 0,10% έως 1,35%, ενώ για το λογαριασμό Ταμιευτήριο Plus, τα επιτόκια διαμορφώνονται από 0,15% έως 2,35%.

Για το λογαριασμό ΤΤ Μισθοδοσία Plus ισχύει το επιτόκιο 5% για τις πρώτες 3.000 ευρώ.

Ο λογαριασμός Ταμιευτήριο 18 Plus προσφέρει επιτόκιο 1% για τις πρώτες 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΤ προσφέρει τόκο σε όλους τους λογαριασμούς από το πρώτο ευρώ.

Από την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα προβαίνει σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις των επιτοκίων ορισμένων δανειακών προϊόντων της, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25%.

Συνεπώς, το βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης (ΒΕΚΠ), το βασικό επιτόκιο στεγαστικής πίστης (ΒΕΣΠ) και το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης (ΒΕΕΣ) αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.

*Τα επιτόκια καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 10% σήμερα, ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% του Ν.128/75 και των καταναλωτικών δανείων με 0,60% του Ν. 128/75.