>Αναπροσαρμογή των επιτοκίων της ανακοίνωσε η Marfin Egnatia Bank

>
Τα επιτόκια στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις αναπροσάρμοσε η Marfin Egnatia Bank. Αιτία η αύξηση του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)Τα νέα επιτόκια θα ισχύουν από την Τετάρτη 13/07/2011.

Στις καταθέσεις, αυξάνονται τα επιτόκια κατά 0,25% σε όλα τα προϊόντα καταθέσεων που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, κατά 0,25% αυξάνεται το επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων:

– Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός, Marfin Welcome, Marfin Best Spread, Marfin Best Account, MIG Partners Account και Λογαριασμός Μισθοδοσίας Όψεως Salary Plus, για όλα τα ποσά

– Λογαριασμοί Μισθοδοσίας Salary Plus, MIG Salary και Μισθοδοσία & Υγεία, για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ

– Λογαριασμός Μισθοδοσίας Marfin Public, για τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ

– Λογαριασμός Αποταμίευσης Marfin Kid+, για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ

Στα στεγαστικά δάνεια αυξάνονται κατά 0,25%, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, αναπροσαρμόζονται τα εξής βασικά επιτόκια χορηγήσεων επιχειρήσεων

– ΕΧΜΕ (Επιτόκιο Χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων): σε 6,75%. – ΒΕΕΣ (Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης): σε 5,00%

-ΕΧΕ (Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων): σε 10,35%

-ΠΕΧΕ (Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων): σε 6,75%

Στα καταναλωτικά δάνεια, αυξάνονται από 0,25% έως 0,50%, τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.