>Αρραβώνας Αγροτικής και Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων

>

Στα δύο σπάει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) και το κοµµάτι που θα απορροφήσει τις αµιγώς τραπεζικές δραστηριότητες φλερτάρει µε την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ). Το υπουργείο Οικονοµικών – διαβεβαιώνοντας ότι µε τις αλλαγές αυτές δεν προκαλείται πρόβληµα ως προς το προσωπικό του ΤΠ∆ και τους όρους εργασίας του – ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η δηµιουργία θυγατρικού πιστωτικού φορέα στον οποίο θα ενσωµατωθούν οι δραστηριότητες που αφορούν τραπεζικές εργασίες, ενώ µετά τον διαχωρισµό το Ταµείο Παρακαταθηκών θα συνεχίσει να παρέχει τη δηµόσια υπηρεσία της παρακαταθήκης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το ΤΠ∆ σχεδιάζεται να αποτελέσει «όχηµα» ενίσχυσης της ΑΤΕ.

Σε πρώτη φάση το ΤΠ∆ θα µετέχει µε 250 εκατ. ευρώ στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ 1 δισ. ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το πρώτο δίµηνο του 2011. Στη συνέχεια, ο θυγατρικός πιστωτικός φορέας του ΤΠ∆ αναµένεται να συγχωνευθεί µε την ΑΤΕ ενισχύοντάς την κεφαλαιακά καθώς διαθέτει ενεργητικό 6,6 δισ. ευρώ, δάνεια 5,28 δισ. ευρώ, καταθέσεις 3,77 δισ. ευρώ και παρακαταθήκες 1,9 δισ. ευρώ.

Με τη συµµετοχή τουΤΠ∆, το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν θα χρειαστεί να καταβάλει ούτε ένα ευρώ στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ, από τα 770 εκατ. ευρώ που του αναλογούν. Τα 675 εκατ. ευρώ της αύξησης αφορούν την επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών του ∆ηµοσίου, εποµένως καλύπτονται από το ∆ηµόσιο και επιστρέφουν απευθείας στο ∆ηµόσιο, ενώ µε τα 250 εκατ. ευρώ του ΤΠ∆ υπερκαλύπτονται και τυχόν αδιάθετες µετοχές από τους λοιπούς µετόχους