>ΑΤΕΒank: Διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή κεφαλαιακής άσκησης της ΕΒΑ

>

Ουδεμία προνομιακή πληροφορία βρίσκεται στην κατοχή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, αναφορικά με το εκτιμώμενο αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας, στο πλαίσιο της άσκησης της ΕΒΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, απέστειλε στην εποπτεύουσα αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) αναλυτικά στοιχεία τίτλων κυριότητάς της στις 30/6/2011. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων Α εξαμήνου 2011.
Η αναλυτική μεθοδολογία της ΕΒΑ, βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια για CT1 δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων 9%, δημοσιοποιήθηκε στις 27.10.2011, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα. Ειδικά για την Ελλάδα, η ΕΒΑ γνωστοποίησε μόνο ότι κεφάλαια ύψους 30 δις. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ΕΒΑ αναγκαία κεφάλια για τη διαμόρφωση του CT1 δείκτη στο 9%.
Ωστόσο, για τις Ελληνικές Τράπεζες ισχύουν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το Mνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜEFP) και κατά συνέπεια τα περιθώρια κεφαλαίων θα υπολογιστούν λαμβανομένων υπόψη:
α) των σε εύλογη αξία αποτιμήσεων των Ελληνικών τίτλων κυριότητάς τους με ημερομηνία 30.9.2011 στο πλαίσιο της απόφασης της 27ης Οκτωβρίου και
β) των ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών από τα χαρτοφυλάκια δανείων όπως εκτιμώνται από τη διεθνή εταιρεία Black Rock που έχει επιλέξει η ΤτΕ σε εφαρμογή του Μνημονίου.