>ΑΤΕ: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ

>
Σε 100% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της ATE bank και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε €1.259.473.216,04 όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 82,56% με την καταβολή συνολικού ποσού €1.039.767.253,79 που αντιστοιχεί σε 971.745.097 Νέες Μετοχές, ενώ 205.332.675 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας €973.722.659,39.

Με την από 29.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας οι ως άνω 205.332.675 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο:
(i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.541.100 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% της Αύξησης.
(ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολούμενων ως και Συνταξιούχων ΑΤΕ διατέθηκαν 639.603 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% της Αύξησης.
(iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Προσφορών διατέθηκαν 860.000 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης.
(iv) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 159.579.960 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,56% της Αύξησης.
(v) Στους εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank (οι “Εγγυητές Κάλυψης”) διατέθηκαν συνολικά 42.712.012 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,63% της Αύξησης, λαμβάνοντας έκαστος τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάλυψης που είχε αναληφθεί από τον καθένα, δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €1.259.473.216,04.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη.

Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μία.

Οι Nέες Mετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα ’υλων Τίτλων (ΣAΤ).

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.