ΑΤΕ: Πωλητήριο στις συμμετοχές έως 30/6

Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί σε σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών αγοραπωλησίας έως τις 30 Ιουνίου 2012 για οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιχειρήσεις, θα πρέπει να δώσει στον Εντολοδόχο Αποεπένδυσης αποκλειστική εντολή την 1η Ιουλίου 2012 να προβεί σε πώληση των συμμετοχών, ώστε να ολοκληρωθεί η εκποίηση τους μέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, θα δίδεται εξάμηνη παράταση στην ΑΤΕ, εφόσον αποδείξει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η αποτυχία πώλησης των συμμετοχών μέχρι την 30.06.2012 οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης των τιμών πώλησης που αναφέρονται ενδεικτικά στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω συμμετοχές θα μπορέσουν να πωληθούν επιτυχώς έως τις 31.12.2012.

Μαχαίρι σε δάνεια, ενεργητικό και κόστη

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προβλέπει μείωση ενεργητικού της Τράπεζας εντός του 2012 έναντι του 2009 κατά 27,%. Σε απόλυτα μεγέθη το σύνολο του ενεργητικού της ΑΤΕ ανήλθε την 31.12.2009 σε 32,78 δισ. ευρώ, έπεσε στα 31,22 δις ευρώ στο τέλος του 2010 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 26,74 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Στο τέλος του 2012 θα πρέπει να υποχωρήσει στα 24,3 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η μείωση μέχρι 31.12.2013 του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας τουλάχιστον κατά 13% και του δανείου χαρτοφυλακίου προς το δημόσιο τομέα τουλάχιστον κατά 28,6%. Σε απόλυτα μεγέθη το σύνολο των δανείων προς το δημόσιο από 5,87 δισ. ευρώ στις 31.12.2009, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.77 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους και τα 4,25 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Περαιτέρω, η χορήγηση νέων δανείων θα γίνεται με τις συνήθεις προϋποθέσεις αξιολόγησης και όρους αγοράς. Σε σχέση με νέα δάνεια προς το δημόσιο τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις ποσού άνω των 50 εκατ. ευρώ, η ΑΤΕ θα επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε κοινοπρακτικά ή ομολογιακά δάνεια μαζί με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, προβλέπεται η μείωση μέχρι την 31.12.2013 του συνόλου των καταθέσεων πελατών κατά 21%, συγκριτικά με το υπόλοιπο των καταθέσεων κατά την 31.12.2009 (ήτοι, €22.596 εκατ.).

Παράλληλα θα επιτρέπεται η προσέλκυση καταθέσεων με επιτόκια που δεν θα υπερβαίνουν τα συνήθη επίπεδα της αγοράς και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος καταθέσεων δεν θα είναι χαμηλότερο από τις προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης λιανικής τραπεζικής που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης.

Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 4,1% το 2012

Τέλος απαγορεύεται η διαφήμιση με πόρους από τη χρηματοδότηση που έλαβε μέσω κρατικών ενισχύσεων ενώ η ΑΤΕ θα πρέπει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της στα 2,1 δισ. ευρώ. το 2013, ενώ δεν μπορεί να κατέχει ανά πάσα στιγμή έντοκα υψηλότερα των 300 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα θα μειώσει τις λειτουργικές της δαπάνες κατά 25% τουλάχιστον μέχρι
31.12.2013 (επιδιωκόμενη ετήσια μεταβολή 2011:-16,7%, 2012:-4,1%, 2013:-1,3%), μέσω:

• Ελάφρυνσης μισθολογικού κόστους, κυρίως από πωλήσεις θυγατρικών, συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων και εφαρμογής του Ν. 3899/2010

• Εξοικονόμησης λειτουργικών εξόδων, κυρίως από πώληση και συγχωνεύσεις θυγατρικών, ορθολογικοποίηση λειτουργίας του ομίλου, επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεω