ΑΤΕbank: Δεν υπάρχει οριστική απόφαση

ΑΤΕbank: Δεν υπάρχει οριστική απόφαση

Η ΑΤΕbank, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου, διευκρινίζει τα εξής:Η Διοίκηση της ATEbank, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της συμμετοχής του Ομίλου – όπως και των άλλων ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων – στο πρόγραμμα της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου (PSI), εξετάζει, σε συνεργασία με τον βασικό της Μέτοχο, το Ελληνικό Δημόσιο, διάφορα εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των κεφαλαιακών του αναγκών (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγχώνευση οργανισμών, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού).Έως σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία πρόταση, ούτε υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς ανακοίνωση.

Η ΑΤΕbank θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον οριστικοποιηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συντονίζει τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών.