>ΑΤΕbank: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ και η συμμετοχή στο PSI

>

Την αύξηση του μετοχικού ξεφαλαίου κατά 290 εκατ. ευρώ, την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και την ακύρωση όλων των προνομιούχων μετοχών τις οποίες εξαγόρασε η τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσι, ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ. της ΑΤΕbank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/11 ενώ παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 46 μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.147.897.351 μετοχές, ήτοι το 90,555% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

Αναλυτικά η Γ.Σ.:

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η ακύρωση όλων των 937.500.000 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ ανά μετοχή, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 και τις οποίες εξαγόρασε η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ευρώ 289.999.999,80, με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Τράπεζας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

Θέμα 3. Επικυρώθηκε η από 14/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Θέμα 4: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις – εγκρίσεις – επικυρώσεις για συζήτηση.

Πηγή:www.capital.gr