ΑΤΕBank: Στα 0,376 ευρώ η προσαρμοσμένη τιμή στις 8/12

Στα 0,376 ευρώ ορίστηκε η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής της ΑΤΕBank μόνο για τη συνδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Από 8/12/2011, οι μετοχές της τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 483.333.333 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,3812913081668490 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 1 παλαιά (ΚO) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,60. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 14/12/2011 έως και 28/12/2011 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 14/12/2011 έως και 21/12/2011.
 
Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 8/12/2011, ορίζονται ως εξής: +30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: ευρώ 0,376 και -30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (7/12/2011): ευρώ 0,290.
Προσαρμοσμένη τιμή : ευρώ 0,376
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (7/12/2011): ευρώ 0,290
Ανώτατο όριο +30% : ευρώ 0,488
Κατώτατο όριο -30% : ευρώ 0,203
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ ως
τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και
κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμή εκκίνησης: ευρώ 0,376
Ανώτατο όριο Α΄ + 30% : ευρώ 0,488
Κατώτατο όριο Α΄- 46,02% : ευρώ 0,203
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη 6.12.2011 θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του X.A. www.ase.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης www.nbg.gr, και www.eurobankequities.gr. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, Αθήνα και στο κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 4, Αθήνα.