>ΑΤΕbank: Στα 1,2 ευρώ η προσαρμοσμένη τιμή στις 6/6

>
Στα 1,2 ευρώ ορίστηκε η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής της ΑΤΕbank στις 6/6. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι μετοχές της τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.177.077.772 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 13 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚO) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,07. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 10/6/2011 έως και 24/6/2011 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 10/6/2011 έως και 20/6/2011.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 6/6/2011, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (3/6/2011): ευρώ 2,93, και ?30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: ευρώ 1,20.

Προσαρμοσμένη τιμή : ευρώ 1,20
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (3/6/2011): ευρώ 2,93
Ανώτατο όριο +30% : ευρώ 3,80
Κατώτατο όριο -30% : ευρώ 0,84

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: ευρώ 1,20
Ανώτατο όριο Α΄ + 216,67%: ευρώ 3,80
Κατώτατο όριο Α΄- 30% : ευρώ 0,84

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη 2.06.2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ), (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του X.A. www.ase.gr , στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ate.gr και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης www.alpha.gr, www.nbg.gr , www.eurobankequities.gr και www.piraeusbank.gr.